Import pomp ciepła z Chin

Pompa ciepła to maszyna, która umożliwia przemieszczenie ciepła z jednego obszaru do drugiego. Popularność pomp ciepła na rynku wzrasta, jako że urządzenia te są bardziej przyjazne środowisku w porównaniu z podobnymi urządzeniami. Chiny są jednym z największych eksporterów pomp ciepła na świecie; chiński rynek pomp ciepła wynosi ponad 20 mld juanów. Jak przeprowadzić import pomp ciepła z Chin?

Import pomp ciepła z Chin

Import pomp ciepła z Chin

Na wstępie warto się rozeznać, jakie są rodzaje pomp ciepła:

 • powietrzne (ASHP), gdzie źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz
 • gruntowe (GSHP), gdzie źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło
 • powietrzne wylotowe (EAHP), które pobierają ciepło z powietrza wylotowego z budynku i wymagają mechanicznej wentylacji
 • wodne pompy ciepła (WSHP), które używają jako źródło ciepła wodę płynącą
 • hybrydowe pompy ciepła, łączące wiele typów pomp ciepła w jednej maszynie.

Pompy ciepła głównie służą do ogrzewana pomieszczeń oraz wody użytkowej, a także do wychładzania lodówek i zamrażarek. Największy udział na chińskim rynku mają powietrzne pompy ciepła (ponad 90%), następnie gruntowe oraz wodne.

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na pompy ciepła w Europie, co odzwierciedla się w gwałtownym wzroście dynamiki eksportu tych maszyn z Chin.

import pomp ciepła z chin eksport
Eksport pomp ciepła z Chin w latach 2013-2021, dane: Intelligence Research Group, Urzędy Celne ChRL.

Gdzie produkuje się pompy ciepła w Chinach?

Jedną z ważniejszych informacji przed rozpoczęciem importu, jaką należy ustalić, jest zlokalizowanie zagłębia danego produktu w Chinach. Produkcja części do pomp ciepła skoncentrowana jest w prowincjach Zhejiang oraz Jiangsu, a największymi producentami kompletnych pomp ciepła są prowincje Guangdong (miasta Kanton, Foshan, Shenzhen, Zhongshan), Zhejiang (Jiaxing) oraz Shandong (Jinan, Dezhou).

Sprawdź podane obszary na mapce poniżej:

Mapa producentów pomp ciepła w Chinach
Szkolenie: Import z Chin

Import pomp ciepła z Chin – Stawki celne

Przed rozpoczęciem importu, oprócz zagłębi produktowych, należy rozeznać się w stawkach celnych na sprowadzane produkty. To od między innymi stawki celnej zależy wysokość cła, które trzeba uiścić na granicy celnej. Oficjalne ogólnodostępne systemy taryfowe ISZTAR oraz TARIC są przejrzyste i intuicyjne. Oprócz stawek celnych przypisanych do kodów HS (produktowych), znajdują się w nich informacje o przywozie, innych cłach czy podatkach.

Stawka dla pomp ciepła znajduje się w sekcji XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne (..); Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepła inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415.

Cło na pompy ciepła wynosi:

 • pompy cieplne napełnione wodorofluorowęglowodorami (8418 61 00 91) – 2,2%
 • inne pompy cieplne niż klasyfikowane jako 8415 (8418 61 00 99) – 2,2%.

Uwaga! Przy imporcie powyższych maszyn obowiązuje ograniczenie wprowadzenia do swobodnego obrotu oraz kontrola przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych.

Import pomp ciepła z Chin – Wymogi i obowiązki

Każdy importer ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami co do sprowadzanego produktu na rynku docelowym. W innym przypadku towar niezgodny z wymaganiami nie zostanie dopuszczony do obrotu, a w ostateczności – zutylizowany. Głównymi aktami prawnymi określającymi wymogi produktowe w Unii Europejskiej są dyrektywy, rozporządzenia i inne regulacje. Importerów obowiązuje także spełnianie przepisów krajowych.

1. Zawartość fluorowanych gazów cieplarnianych

Sprowadzane pompy ciepła muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Rozporządzenie określa m.in. związki, których wprowadzenie do obrotu jest ograniczone, a także sposób obliczania maksymalnej wartości, wartości odniesienia oraz kontyngentów na wprowadzanie HFC do obrotu. Obowiązkowe jest dokonanie rejestracji w rejestrze przez importera/producenta oraz etykietowanie pompy ciepła.

2. Urządzenia ciśnieniowe

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych obejmuje urządzenia ciśnieniowe i zespoły, które są nowe na rynku unijnym w chwili wprowadzenia do obrotu. Urządzenia ciśnieniowe muszą być zaprojektowane, wytworzone, sprawdzone oraz, w stosownych przypadkach, wyposażone oraz zainstalowane w taki sposób, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, kiedy są oddawane do użytku zgodnie z instrukcjami producenta lub w warunkach racjonalnie przewidywalnych.

3. Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn określa obowiązki w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Maszyny muszą posiadać naniesioną tabliczkę znamionową.

Przeczytaj więcej na temat dyrektywy maszynowej.

4. Dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia dotyczy sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego.

Zobacz nasz artykuł poświęcony dyrektywie niskonapięciowej.

Bezpłatna konsultacja

5. Kompatybilność elektromagnetyczna

Pompy zdolne do wytwarzania lub przyczyniania się do emisji elektromagnetycznych poza pewnym poziomem, podlegają pod dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej opisaliśmy osobno.

6. Etykietowanie

Pompy ciepła wchodzą pod rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. Etykieta na pompie ciepła połączonej z technologiami kogeneracji lub energii odnawialnej powinna wskazywać poziom A+ i wyżej.

Uwaga! W okresie 2026-2030 r. zostaną wprowadzone nowe etykiety energetyczne.

7. Ekoprojekt

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2281 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych, dotyczy pomp ciepła.

W danym rozporządzeniu „pompa ciepła” oznacza produkt do ogrzewania powietrznego:

 1. którego zewnętrzny wymiennik ciepła (parowacz) pobiera ciepło ze źródeł ciepła, takich jak powietrze atmosferyczne, powietrze wylotowe systemu wentylacji, woda lub grunt
 2. który jest wyposażony w źródło ciepła wykorzystujące cykl sprężania pary lub cykl sorpcyjny
 3. którego wewnętrzny wymiennik ciepła (skraplacz) uwalnia wspomniane ciepło do systemu ogrzewania powietrznego
 4. który może być wyposażony w ogrzewacz dodatkowy
 5. który może pracować w odwrotnym kierunku i wówczas działa jak klimatyzator.

Określony w rozporządzeniu „wskaźnik sezonowej efektywności” (SCOP) oznacza całościowy wskaźnik efektywności pompy ciepła zasilanej energią elektryczną, reprezentatywny dla sezonu grzewczego, obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do „rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania”.

Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń produktów do ogrzewania powietrznego drugiego stopnia, wyrażona w % wynosi:

 • pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem elektrycznym, z wyłączeniem dachowych pomp ciepła – 137%
 • dachowe pompy ciepła – 125%
 • pompy ciepła typu powietrze–powietrze, napędzane silnikiem spalinowym wewnętrznego spalania – 130%.

Dopuszcza się do obrotu pompy ciepła o określonej efektywności energetycznej, emisji tlenków azotu oraz maksymalnym poziomie mocy akustycznej.

Znak ZSEE

Znak ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ang. WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment) jest zamieszczany na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zasilane energią elektryczną sprzęt zawierający substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane, tj. m.in. chłodziarki, zamrażarki i sprzęt klimatyzacyjny, musi posiadać znak ZSEE, czuli przekreślony śmietnik.

Znak ZSEE

Oznaczenie CE i deklaracja zgodności

Z powyższymi regulacjami wiąże się wymóg opatrzenia maszyny znakiem CE na podstawie deklaracji zgodności. Deklaracja zgodności, wystawiana przez producenta, opiera się na podstawie test reports, czyli raportu z oceny zgodności. Na deklaracji zgodności należy nanieść regulacje, na podstawie których nałożono znak CE. Kopię deklaracji zgodności należy przechowywać przez 10 lat od momentu wprowadzenia sprzętu do obrotu.

Znak CE

Pompy ciepła – dodatkowe kwestie

Nie zapomnij także o instrukcji obsługi (jeśli Polska jest rynkiem docelowym, w języku polskim) i dokumencie technicznym.

Producent pompy ciepła może dobrowolnie poddać ją testom i certyfikacji przez niezależną i kompetentną jednostkę, aby nadać jej oznaczenie Heat Pump Keymark. Ten oficjalny znak oznacza, że maszyna spełnia unijne regulacje. Lista producentów używających tego znaku dostępna jest na oficjalnej stronie. Na liście znajdują się także producenci z Chin.

Znak Keymark pompy ciepła

Targi pomp ciepła w Chinach

Targi branżowe cieszą się wielką popularnością w Chinach, jako że ceni się tam kontakt z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Jest wiele zalet uczestnictwa w targach handlowych jako nabywca, ponieważ można porównać wiele ofert różnych producentów w jednym miejscu, a nawiązując kontakt z potencjalnym chińskim kontrahentem, zbudować guanxi i zwiększyć szansę na dobicie korzystniejszej oferty.

Poniżej możesz sprawdzić wybrane targi handlowe w Chinach, na których wystawcy prezentują między innymi pompy ciepła:

Central China (Zhengzhou) International Equipment Manufacturing Exposition (CCEME)

 • Lokalizacja: Zhengzhou International Convention and Exhibition Centre (ZZICEC), Zhengzhou
 • Oficjalna strona internetowa: ccieme.com.cn/en-us/index.aspx

Central China (Zhengzhou) International Equipment Manufacturing Exposition to największe targi maszynowe w środkowych Chinach. Dostępne są tam produkty z branży produkcji sprzętu i nie tylko.

Canton Fair Phase 1 – China Export and Import Fair (Targi kantońskie)

 • Lokalizacja: Canton Fair Complex, Kanton
 • Oficjalna strona internetowa: cantonfair.org.cn

Targi kantońskie to największe i najstarsze targi handlowe w Chinach, które odbywają się dwa razy do roku. Podczas pierwszej fazy Canton Fair prezentowany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy i maszyny, w tym pompy ciepła.

China Guangzhou International Electric Heating Exhibition

China Guangzhou International Electric Heating Exhibition (GEHE) to jedyne targi w Chinach skupiające się na elektrycznych urządzeniach grzewczych.

ISH China & CIHE (China International Trade Fair for Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Sanitation & Home Comfort Systems)

Wystawcy na ISH China & CIHE prezentują innowacyjne i zielone rozwiązania w kwestii systemów grzewczych, wentylacyjnych i nie tylko.

Import pomp ciepła z Chin targi

Import pomp ciepła z Chin – podsumowanie

 • Coraz bardziej ekstremalne temperatury nakręcają rynek urządzeń grzewczych i chłodniczych. Pompy ciepła to energicznie efektywne maszyny mogące wytworzyć trzy razy więcej energii cieplnej niż zużywają do tego prądu elektrycznego.
 • Największy udział na chińskim rynku mają powietrzne pompy ciepła (ponad 90%), następnie gruntowe oraz wodne.
 • Największymi producentami kompletnych pomp ciepła w Chinach są prowincje Guangdong, Zhejiang oraz Shandong.
 • Cło na pompy ciepła jest niskie i wynosi 2,2%.
 • Import pomp ciepła wiąże się z oceną zgodności z wieloma regulacjami w UE i nałożeniem znaku CE.

Zanim zdecydujesz się na współpracę z wybranym kontrahentem, nie zapomnij go zweryfikować. Jeśli dostawca pomyślnie przejdzie weryfikację, przeprowadź kontrolę jakości gotowego produktu przed wysyłką z Chin i podpisz ważny kontrakt handlowy.

Sprawdź poradnik „Import klimatyzatorów z Chin”.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 10