Format znaku CE

Kwestia oznakowania CE może przysparzać, zwłaszcza początkującym, importerom wiele nerwów oraz stawiać przed nimi mnóstwo pytań. Niejasności rodzą się, począwszy od listy produktów wymagających CE, po opisany poniżej sposób jego naniesienia na produkt. Okazuje się, że sposób naniesienia i format znaku CE jest określony przepisami prawa.

format znaku CE

Znak CE – czym właściwie jest?

Wbrew powszechnie używanej nomenklaturze, CE nie jest certyfikatem. Naniesiony na produkt znak CE oznacza, że spełnia on wymogi zdrowotne, bezpieczeństwa i jakości zawarte w unijnych dyrektywach Nowego Podejścia, których wymagania różnią się dla poszczególnych grup towarów.
Jeśli produkt spełnia określone w dyrektywach wymogi i zostanie to potwierdzone deklaracją zgodności, wówczas możliwe jest naniesienie tego oznakowania na produkt.

Naniesienie znaku CE jest obowiązkiem producenta, a w przypadku wprowadzania tego towaru do obrotu na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego – importera. Należy pamiętać, że oznakowanie CE dotyczy tylko WYBRANYCH grup produktów.

Format znaku CE – przepisy

Gdy wiemy już, że nasz towar wymaga oznakowania CE oraz spełnił wszystkie wymogi określonych dyrektyw, warto zapoznać się z ogólnymi zasadami, jakimi objęty jest format znaku CE.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestię formatu znaku CE oraz jego wzór jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG), a w Polsce także Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Należy pamiętać, że szczegółowe wymogi dotyczące oznakowania CE określają poszczególne dyrektywy Nowego Podejścia, różniące się w zależności od grupy produktów, jakich dotyczą.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Format znaku CE – podstawowe wymogi

Wśród najważniejszych zasad określających naniesienie znaku CE możemy wyróżnić:

 1. Oznakowanie CE może być naniesione wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
 2. Należy umieścić je na produkcie lub tabliczce znamionowej w sposób widoczny, niezmywalny i czytelny.
 3. Oznakowanie składa się wyłącznie z liter CE, a wysokość oznakowania to przynajmniej 5mm (jeżeli szczegółowa dyrektywa nie stanowi inaczej). W sytuacji powiększenia znaku należy zachować proporcje zawarte we wzorze znaku CE, znajdującym się w załączniku II wymienionego wcześniej rozporządzenia 765/2008/WE.
 4. Jeżeli w procesie oceny zgodności wyrobu z wymogami uczestniczyć musi jednostka notyfikowana, obok znaku CE znajduje się numer identyfikacyjny jednostki. W przypadku, gdy wymogi dot. wyrobu są zawarte w kilku dyrektywach, a w procesie bierze udział więcej niż jedna jednostka notyfikowana, należy umieścić numery wszystkich tych jednostek.

Dopuszcza się umieszczenie wyrobu CE na opakowaniu, etykiecie np. w formie naklejki w sytuacjach, gdy:

 • umieszczenie znaku CE na wyrobie nie jest możliwe np. materiały wybuchowe
 • brak możliwości zachowania minimalnych wymiarów symbolu np. mały rozmiar produktu
 • nie ma pewności, że oznakowanie będzie widoczne i czytelne dla konsumenta.

Znak CE a China Export

Kwestia prawidłowego naniesienia oznakowania CE, według odpowiednich proporcji i wielkości, jest tym bardziej ważna, gdyż na rynku można spotkać wiele znaków przypominających go wyglądem. Nazywa się je potocznie „China Export”. Znaki te w żaden sposób nie potwierdzają, że produkt spełnia wymagania określone europejskimi dyrektywami. Są one nanoszone samowolnie przez chińskich producentów. Odległość między literami w tych znakach jest mniejsza niż w oryginalnym znaku CE. Ponadto środkowa belka litery ‘E’ czasami kończy się na równi z belkami dolną i górną. Różnice przedstawia poniższa grafika:

Format znaku CE

Format znaku CE – obowiązek importera

Kwestia naniesienia znaku CE jest kluczowa, jeśli chcemy wprowadzić produkt na teren EOG. Przez umieszczenie na produkcie znaku CE producent (a w tym przypadku importer) deklaruje jego zgodność ze wszystkimi obowiązującymi go wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia. Przyjmuje tym samym na siebie pełną odpowiedzialność. Należy pamiętać o surowych karach w przypadku wprowadzenia do obrotu towaru bez wymaganego znaku CE. Gdy nanosimy oznakowanie CE na produkty, które go nie wymagają, również podlegamy karze. Dlatego też tak ważne jest zadbanie o kwestię CE jeszcze przed zakupem towaru u chińskiego kontrahenta.

Format znaku CE – w skrócie

 • Znak CE powinien być umieszczony na produkcie lub tabliczce znamionowej w sposób trwały, czytelny i widoczny.
 • W uzasadnionych przypadkach znak CE może być umieszczony na opakowaniu lub w formie naklejki.
 • Minimalna wysokość to znau CE to 5 mm, chyba, że szczegółowe dyrektywy stanowią inaczej.
 • W przypadku powiększania lub pomniejszania znaku CE powinny zostać zachowane proporcje zawarte w załączniku drugim rozporządzenia 765/2008/WE.
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3