Dyrektywa niskonapięciowa LVD

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE, określana jest inaczej jako dyrektywa niskonapięciowa LVD. Jej celem jest zagwarantowanie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa niskonapięciowa LVD

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wymienionych poniżej:

 • sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej
 • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym
 • części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych
 • liczniki energii elektrycznej
 • wtyczki i gniazda do użytku domowego
 • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem
 • zakłócenia radioelektryczne
 • specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie
 • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Obowiązki producentów z racji LVD

 • Producenci sporządzają dokumentację techniczną oraz przeprowadzają lub zlecają przeprowadzenie procedury oceny zgodności. Dokumentacja ta powinna zawierać również, w stopniu umożliwiającym dokonanie takiej oceny, dane dotyczące konstrukcji, produkcji i działania sprzętu elektrycznego. W jej skład powinny wchodzić:
  • ogólny opis sprzętu elektrycznego
  • koncepcja konstrukcyjna oraz rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów, obwodów itd.
  • opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz działania sprzętu elektrycznego
  • wykaz norm stosowanych w całości lub częściowo
  • wyniki dokonanych obliczeń konstrukcyjnych, przeprowadzonych sprawdzeń itp.
  • sprawozdania z badań.
 • Producenci sporządzają deklarację zgodności UE i umieszczają oznakowanie CE
 • Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia sprzętu elektrycznego do obrotu.
 • Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu utrzymanie zgodności produkcji seryjnej z niniejszą dyrektywą.
 • Producenci zapewniają opatrzenie sprzętu elektrycznego, który wprowadzili do obrotu, numerem typu, partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, lub w przypadku gdy rozmiar lub charakter sprzętu elektrycznego to uniemożliwiają, umieszczenie wymaganych informacji na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.
 • Producenci podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na sprzęcie elektrycznym, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.
 • Producenci zapewniają dołączenie do sprzętu elektrycznego instrukcji oraz informacji na temat bezpieczeństwa
 • Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu sprzęt elektryczny nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie podejmują środki naprawcze konieczne do zapewnienia zgodności sprzętu elektrycznego, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.
 • Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, konieczne do wykazania zgodności sprzętu elektrycznego z wymaganiami niniejszej dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.

LVD – obowiązki importerów

Importerzy mają za zadanie sprawdzić czy producent wywiązał się ze swoich obowiązków i dodatkowo:

 • Importerzy zapewniają, aby w czasie, gdy ponoszą odpowiedzialność za sprzęt elektryczny, warunki jego przechowywania i transportu nie wpływały ujemnie na jego zgodność z celami związanymi z bezpieczeństwem
 • W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na zagrożenia stwarzane przez sprzęt elektryczny, importerzy, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, przeprowadzają badania próby sprzętu elektrycznego udostępnionego na rynku, a także badają – i w razie potrzeby prowadzą ewidencję – skarg, sprzętu elektrycznego niezgodnego z wymaganiami i przypadków odzyskania sprzętu elektrycznego, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.

Powiązania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) z innymi dyrektywami UE

Wybrany sprzęt elektryczny może być również objęty zasięgiem innych dyrektyw, przykładowo dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE. Jej celem jest zapobieganie wzajemnemu zakłócaniu się urządzeń elektrycznych jak np. działanie sprzętu radiowego czy telekomunikacyjnego.

Należy zaznaczyć, że jeżeli sprzęt elektryczny podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE, odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa Unii.

Więcej na temat dyrektywy na stronie: (tutaj)

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3