Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa to tablica, która powinna być umieszczona na każdej maszynie, środku transportu i tym podobnych urządzeniach oraz częściach maszyn korzystających z innej energii niż ludzkich mięśni. Według punktu 1.7.3. załącznika I Dyrektywy Maszynowej MD (2006/42/WE) każda maszyna powinna być oznakowana w sposób widoczny, czytelny i trwały i zawierać przynajmniej dane wypunktowane w dyrektywie.

tabliczka znamionowa

Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Według dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie maszyn, każda powinna być oznakowana przez producenta z podaniem następujących danych:

  • firmy i pełnego adresu producenta, a w stosownych przypadkach upoważnionego przedstawiciela producenta
  • określenia maszyny
  • oznakowania CE
  • określenia serii lub typu
  • numeru seryjnego, jeśli istnieje
  • roku wykonania maszyny (roku zakończenia procesu produkcji)
  • jeśli jest to stosowne, oznakowania, że maszyna przeznaczona jest do eksploatacji w przestrzeni potencjalnie zagrożonej wybuchem
  • pełnych informacji na temat typu maszyny i niezbędnych do jej bezpiecznego użytkowania
  • w przypadku, gdy część maszyny trzeba przemieszczać podczas użytkowania przy użyciu maszyn podnoszących, wyraźną informację odnośnie jej masy.

Inne przykładowe dane to moc nominalna czy informacje o zasilaniu.

Informacji odnośnie konkretnych rodzajów maszyn należy szukać w odpowiednich dyrektywach i normach zharmonizowanych.

przykładowa tabliczka znamionowa

Źródło: https://laser-engraved.co.uk/

Czym są dyrektywy i normy zharmonizowane?

Dyrektywa 2006/42/WE należy do Dyrektyw Nowego Podejścia. Są to przepisy zasadnicze, które klasyfikują produkty i podają ogólne wymogi, które muszą spełniać, aby nie stanowić zagrożenia dla niczyjego bezpieczeństwa, zdrowia ani dla środowiska. Poza dyrektywami istnieją także normy zharmonizowane, czyli przepisy szczegółowe. Ich nazwy składają się z liter, cyfr oraz znaków np. EN 1127-1:2011 czy EN 187:1999+A1:2009. Aby dany produkt mógł otrzymać certyfikat zgodności CE, musi spełniać odpowiednie wymogi zawarte zarówno w Dyrektywach Nowego Podejścia jak i normach zharmonizowanych.

Istnieje kilkanaście modułów oceny zgodności, które określają, jak ma ona przebiegać. W zależności od rodzaju maszyny certyfikat CE może wystawić na własną odpowiedzialność producent po przeprowadzeniu podstawowej kontroli lub po przeprowadzeniu przez specjalistyczną jednostkę odpowiednich testów. Poszczególne moduły odnoszą się do fazy projektowania produktu, do fazy produkcji lub obu faz jednocześnie.

Po przeprowadzeniu odpowiednich testów, można na ich podstawie wystawić certyfikat CE, a na podstawie certyfikatu – deklarację zgodności. To ona potwierdza, że znak CE umieszczony jest na właściwym produkcie, spełniającym wszystkie wymogi. Wszystkie te dokumenty mogą być potrzebne przy odprawie celnej produktów.

Należy regularnie sprawdzać, czy dyrektywy lub normy zharmonizowane nie zostały zaktualizowane. W takim wypadku należy bez zwłoki poprawić informacje zawarte w dokumentach i w razie potrzeby dopasować produkt do zmienionych przepisów.

Tabliczka znamionowa – podsumowanie

Tabliczka znamionowa to oznaczenie, które powinno być umieszczone na każdej maszynie zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE. Jedną z podstawowych danych, które musi zawierać, jest oznaczenie CE. O jego uzyskanie musi zadbać producent danej maszyny. Przy imporcie i odprawie celnej tego rodzaju towarów importer powinien mieć w swoich rękach test reports, certyfikat zgodności CE oraz deklarację zgodności.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4.6 / 5. Ilość głosów: 10