Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia to zbiór regulacji oraz wymogów, które muszą zostać spełnione, jeśli towar ma zostać wprowadzony na rynek UE. Dotyczą one wszystkich firm w państwach należących do Unii Europejskiej. Ich znajomość jest więc szczególnie istotna dla importerów oraz producentów. Przedstawiamy szczegóły związane z Dyrektywami Nowego Podejścia.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia zostały wprowadzone przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia systemu przepisów obowiązujących w całej wspólnocie. Stawiają one wymagania w zakresie bezpieczeństwa towarów zarówno dla konsumentów, jak i środowiska. Mogą dotyczyć określonych grup wyrobów lub rodzaju ryzyka związanego z ich użytkowaniem. Należy więc zwrócić uwagę na to, że jeden towar może podlegać pod kilka regulacji i spełniać więcej niż jedną dyrektywę.

Spis Dyrektyw Nowego Podejścia

Każda dyrektywa dokładnie określa rodzaj wyrobu, do którego się odnosi, a także dotyczące go wymagania. Ponadto, stanowi źródło informacji o wszelkich obowiązkowych oznaczeniach oraz dokumentach. Poniżej przedstawiamy pełny spis Dyrektyw Nowego Podejścia:

 • 305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR
 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III
 • 2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED
 • 2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX
 • 2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa TD
 • 2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED
 • 2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2013/29/UE Dyrektywa wyrobów pirotechnicznych (fajerwerki)
 • 2014/28/UE Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe GAD
 • 2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 90/385/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (od 26.05.2022 roku obowiązuje rozporządzenie 2017/746)
 • 2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
 • 2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne
 • 2009/125/WE Dyrektywa ekoprojekt
 • 89/655/EWG Dyrektywa narzędziowa minimalne wymagania BHP
 • 2017/745 Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych
 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
 • 92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • 2000/14/WE Dyrektywa hałasowa OND
 • 2019/1009 Rozporządzenie w sprawie produktów nawozowych UE.
Bezpłatna konsultacja

Weryfikacja zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia

Ocena zgodności

Producent zobowiązany jest do zapewnienia zgodności swoich towarów z regulacjami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia. Według przedstawionych w dyrektywach informacji, musi zostać w tym celu dokonana ocena zgodności. Proces ten jest niezbędny przed wprowadzeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Procedurę tę przeprowadza się na podstawie odpowiednich modułów oceny zgodności, wskazanych w treści danej dyrektywy. Niektóre z nich mogą zostać zrealizowane przez producenta, a inne wymagają udziału jednostki notyfikowanej. Wszelkie informacje o sposobie badania wyrobu oraz wyniki przeprowadzonych testów przedstawione są w test reports. Jest to raport na podstawie którego jednostka oceniająca zgodność może wystawić certyfikat zgodności CE.

Certyfikat zgodności CE

Jest to certyfikat wystawiany przez jednostkę oceniającą na podstawie raportów z badań na produkcie. Potwierdza, że wyrób spełnia dotyczące go wymogi Dyrektyw Nowego Podejścia.

Deklaracja zgodności

Dokument wystawiany przez producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela, na podstawie test reports oraz certyfikatu zgodności CE. Zaświadcza o zgodności towarów z poszczególnymi wymaganiami. Wyróżniamy kilka rodzajów deklaracji zgodności:

 • Deklaracja zgodności WE
 • Deklaracja zgodności UE
 • Deklaracja właściwości użytkowych DWU
 • Krajowa Deklaracja Zgodności
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.
Obowiązkowe wymogi

Oznaczenie CE

Wyłącznie produkty posiadające deklarację zgodności upoważnione są do posiadania oznaczenia CE. Aby je uzyskać, wyrób musi więc przejść serię badań kontrolnych, uzyskać certyfikat zgodności CE oraz deklarację zgodności. Tak jak w przypadku samej deklaracji, oznakowanie to świadczy o spełnianiu przez towar odpowiednich regulacji Dyrektyw Nowego Podejścia. Znak CE powinien zostać trwale naniesiony na towar, w widocznym miejscu.

Znak CE

Podsumowanie

Dyrektywy Nowego Podejścia służą ujednoliceniu przepisów obowiązujących towary przeznaczone do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Stanowią zbiór regulacji, których znajomość jest obowiązkowa dla importerów. Niespełnienie przez wyroby odpowiednich wymogów grozi bowiem ich wycofaniem z rynku oraz opłaceniem wysokiej grzywny. Należy pamiętać, że jednego produktu może dotyczyć więcej niż jedna dyrektywa.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11