Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia to zbiór regulacji oraz wymogów, które muszą zostać spełnione, jeśli towar ma zostać wprowadzony na rynek UE. Dotyczą one wszystkich przedsiębiorstw w państwach należących do Unii Europejskiej. Ich znajomość jest więc szczególnie istotna dla importerów oraz producentów. Przedstawiamy szczegóły związane z Dyrektywami Nowego Podejścia.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Co to są Dyrektywy Nowego Podejścia?

Dyrektywy Nowego Podejścia zostały wprowadzone przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia systemu przepisów obowiązujących w całej wspólnocie. Stawiają one wymagania w zakresie bezpieczeństwa towarów zarówno dla konsumentów, jak i środowiska. Mogą dotyczyć określonych grup wyrobów lub rodzaju ryzyka związanego z ich użytkowaniem.

Należy zwrócić uwagę na to, że jeden towar może podlegać pod kilka regulacji i spełniać więcej niż jedną dyrektywę.

Dyrektywy UE i rozporządzenia UE a polskie przepisy. Jaka jest różnica między dyrektywą a rozporządzeniem?

Należy podkreślić, że w UE rozporządzenie jest wiążącym aktem ustawodawczym. Oznacza to, że rozporządzenie jest stosowane w całości bezpośrednio w każdym Państwie Członkowskim UE.

Dyrektywa UE to akt ustawodawczy wyznaczający cel, który muszą osiągnąć kraje UE. Dlatego kraje UE, kierując się zasadami określonymi w dyrektywie, wprowadzają w życie własne krajowe przepisy obowiązujące na danym obszarze. Na przykład dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE została wdrożona do polskiego prawodawstwa poprzez uchwalenie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek.

Dyrektywy Nowego Podejścia – wykaz

Każda dyrektywa/rozporządzenie dokładnie określa rodzaj wyrobu, do którego się odnosi, a także dotyczące go wymagania. Ponadto, stanowi źródło informacji o wszelkich obowiązkowych oznaczeniach oraz dokumentach. Poniżej przedstawiamy pełny spis Dyrektyw Nowego Podejścia:

Przepisy UE dla wyrobów medycznych

Dyrektywa UE dla wyrobów pirotechnicznych

 • 2013/29/UE Dyrektywa w sprawie wyrobów pirotechnicznych (fajerwerki); Pyrotechnic articles 2013/29/EU (pełna treść)

Przepisy UE dla baterii

 • 2023/1542 Rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii; Batteries and waste batteries regulation 2023/1542 (pełna treść)

Dyrektywa UE dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

 • 2014/33/UE Dyrektywa w sprawie dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów; Lifts 2014/33/EU (pełna treść)

Przepisy UE dla wyrobów budowlanych CPR

Dyrektywa UE dla wag nieautomatycznych NAWI

 • 2014/31/UE Dyrektywa w sprawie wag nieautomatycznych; Non-automatic weighing instruments (NAWI) 2014/31/EU (pełna treść)

Przepisy UE dla urządzeń spalających paliwa gazowe GAD

 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe; Gas appliances 2016/426 (pełna treść)

Dyrektywa UE dla urządzeń radiowych RED

Przepisy UE dla urządzeń kolei linowych

 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych; Cableway installations 2016/424 (pełna treść)

Dyrektywa UE dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej ATEX

 • 2014/34/UE Dyrektywa w sprawie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej; Equipment for explosive atmospheres (ATEX) 2014/34/EU (pełna treść)

Dyrektywa UE dla urządzeń ciśnieniowych PED

 • 2014/68/UE Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych; Pressure equipment (PED) 2014/68/EU (pełna treść)

Dyrektywa UE dla niskonapięciowego sprzętu elektrycznego LVD

Dyrektywa UE dla prostych zbiorników ciśnieniowych SPV

 • 2014/29/UE Dyrektywa w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych; Simple pressure vessels (SPVD) 2014/29/EU (pełna treść)

Dyrektywa UE dla przyrządów pomiarowych MID

 • 2014/32/UE Dyrektywa w sprawie przyrządów pomiarowych; Measuring instruments (MID) 2014/32/EU (pełna treść)

Przepisy UE dla maszyn

Dyrektywa UE dla urządzeń – kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Dyrektywa UE RoHS – ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa UE dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • 2014/28/UE Dyrektywa w sprawie materiałów wybuchowych przeznaczonych; Explosives for civil uses 2014/28/EU (pełna treść)

Dyrektywa UE dla zabawek TD

Przepisy UE dla środków ochrony indywidualnej

Dyrektywa UE dla jachtów, łodzi i skuterów wodnych

 • 2013/53/UE Dyrektywa w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych; Recreational craft Directive 2013/53/EU (pełna treść)

Dyrektywa UE dla produktów związanych z energią (etykietowanie energetyczne)

Dyrektywa UE dla urządzeń emitujących hałas OND

 • 2000/14/WE Dyrektywa w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń; Outdoor Noise Directive (OND) 2000/14/EC (pełna treść)

Przepisy UE dla produktów nawozowych

 • 2019/1009 Rozporządzenie w sprawie produktów nawozowych UE; EU fertilising products Regulation 2019/1009 (pełna treść)

Dyrektywa UE dla wodnych kotłów grzewczych

 • 92/42/EWG Dyrektywa w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym; Hot Water Boilers Directive 92/42/EEC (pełna treść)

Dyrektywa UE dla tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

 • 2019/904 Dyrektywa w sprawie produktów z tworzyw sztucznych; Plastic caps and lids 2019/904 (pełna treść)

Dyrektywa UE dla narzędzi i minimalnych wymagań BHP

 • 2009/104/WE Dyrektywa w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy; Directive concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work 2009/104/EC (pełna treść)

Przepisy UE dla dronów UAS

 • 2019/945 Rozporządzenie Delegowane Komisji w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich; Unmanned aircraft systems Regulation 2019/945 (pełna treść)
Bezpłatna konsultacja

Weryfikacja zgodności z Dyrektywami Nowego Podejścia

Ocena zgodności w UE

Producent zobowiązany jest do zapewnienia zgodności swoich towarów z regulacjami zawartymi w Dyrektywach Nowego Podejścia. Według przedstawionych w dyrektywach informacji, musi zostać w tym celu dokonana ocena zgodności. Proces ten jest niezbędny przed wprowadzeniem produktu do obrotu na terenie Unii Europejskiej.

Procedurę tę przeprowadza się na podstawie odpowiednich modułów oceny zgodności, wskazanych w treści danej dyrektywy. Niektóre z nich mogą zostać zrealizowane przez producenta, a inne wymagają udziału jednostki notyfikowanej. Wszelkie informacje o sposobie badania wyrobu oraz wyniki przeprowadzonych badań przedstawione są w test reports. Jest to sprawozdanie, na podstawie którego jednostka oceniająca zgodność może wystawić certyfikat zgodności CE.

Certyfikat zgodności CE

Jest to certyfikat wystawiany przez jednostkę oceniającą na podstawie sprawozdań z badań na produkcie. Potwierdza, że wyrób spełnia dotyczące go wymogi Dyrektyw Nowego Podejścia.

Czym jest deklaracja zgodności?

Dokument wystawiany przez producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela, na podstawie sprawozdania z badań oraz certyfikatu zgodności CE. Zaświadcza o zgodności towarów z poszczególnymi wymaganiami. Wyróżniamy kilka rodzajów deklaracji zgodności:

 • Deklaracja zgodności WE
 • Deklaracja zgodności UE
 • Deklaracja właściwości użytkowych DWU
 • Krajowa Deklaracja Zgodności
 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.
Obowiązkowe wymogi

Oznaczenie CE

Wyłącznie produkty posiadające deklarację zgodności upoważnione są do posiadania oznaczenia CE. Aby je uzyskać, wyrób musi więc przejść serię badań kontrolnych, uzyskać certyfikat zgodności CE oraz deklarację zgodności. Tak jak w przypadku samej deklaracji, oznakowanie to świadczy o spełnianiu przez towar odpowiednich regulacji Dyrektyw Nowego Podejścia. Znak CE powinien zostać trwale naniesiony na towar, w widocznym miejscu.

Znak CE

Dyrektywy CE – wyroby wymagające znaku CE w UE na podstawie dyrektyw i rozporządzeń

 • Maszyny
 • Wyroby budowlane
 • Sprzęt elektroniczny
 • Wyroby radiowe
 • Sprzęt niskonapięciowy
 • RoHS II, RoHS III
 • Wyroby ATEX
 • Zabawki
 • Wyroby ciśnieniowe
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Jachty i łodzie rekreacyjne
 • Sprzęt pomiarowy
 • Fajerwerki
 • Nieautomatyczne urządzenia ważące
 • Środki wybuchowe do użytku cywilnego
 • Windy
 • Urządzenia gazowe
 • Wyroby medyczne
 • Ekoprojekt
 • Wyroby in vitro
 • Sprzęt wytwarzający hałas na zewnątrz pomieszczeń
 • Wyroby medyczne aktywnego osadzenia
 • Kolejki linowe
 • Kotły grzejne
 • Nawozy

Uwaga: nadanie oznakowania CE, gdy nie jest to wymagane na podstawie przepisów, jest niedozwolone.

Dyrektywy UE – podsumowanie

Dyrektywy Nowego Podejścia służą ujednoliceniu przepisów obowiązujących towary przeznaczone do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. Stanowią zbiór regulacji, których znajomość jest obowiązkowa dla importerów. Niespełnienie przez wyroby odpowiednich wymogów grozi bowiem ich wycofaniem z rynku oraz opłaceniem wysokiej grzywny.

Należy pamiętać, że jednego produktu może dotyczyć więcej niż jedna dyrektywa/rozporządzenie.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 13