Deklaracja zgodności – wzór

Deklaracja zgodności jest jednym z kluczowych dokumentów przy imporcie z Chin, a jej brak może oznaczać poważne konsekwencje. Bardzo często spotykamy się z błędną przez importerów interpretacją tego dokumentu i myleniem go z certyfikatem CE, a także brakiem informacji jak powinien wyglądać. W poniższym artykule przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa dokładny opis tego, czym jest deklaracja zgodności oraz jej wzór do ściagnięcia.

deklaracja zgodności - wzór

Deklaracja zgodności

Czym właściwie jest deklaracja zgodności? Jej definicję znajdziemy w Ustawie o systemie oceny zgodności. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) Należy przez nią rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Nowego Podejścia oraz w normach zharmonizowanych.

Poniżej przedstawiamy co powinna zawierać deklaracja zgodności oraz udostępniamy wzór do pobrania.

W przypadku produkcji w Chinach towaru z naszym logo, mamy prawo do samodzielnego wystawienia deklaracji zgodności na nasz produkt.

Warto w tym miejscu podkreślić, że deklaracja zgodności NIE jest wymagana w przypadku każdego produktu. Wymaga się jej wtedy, gdy produkt jest objęty, np. którąś z dyrektyw Nowego Podejścia (przepisy zasadnicze), czyli wymaga naniesienia oznakowania CE, oraz musi spełniać wymogi norm zharmonizowanych (przepisy szczegółowe). Zapoznaj się z listą produktów, których dotyczy CE.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Lista dyrektyw Nowego Podejścia prezentuje się następująco:

 • 90/385/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • 92/42/EWG Dyrektywa sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • 93/42/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych
 • 98/79/WE Dyrektywa wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro
 • 305/2011 Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR
 • 2000/14/WE Dyrektywa hałasowa OND
 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD
 • 2009/48/WE Dyrektywa zabawkowa TD
 • 2009/125/WE Dyrektywa Ekoprojekt
 • 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III
 • 2013/29/UE Dyrektywa wyrobów pirotechnicznych
 • 2013/53/UE Dyrektywa łodzie i jachty rekreacyjne
 • 2014/28/UE Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
 • 2014/29/UE Dyrektywa prostych urządzeń ciśnieniowych SPV
 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • 2014/32/UE Dyrektywa urządzeń pomiarowych MID
 • 2014/33/UE Dyrektywa dźwigowa (windy)
 • 2014/34/UE Dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu ATEX
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/53/UE Dyrektywa radiowa / dyrektywa RED
 • 2014/68/UE Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED
 • 2016/424 Rozporządzenie w sprawie urządzeń kolei linowych
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
 • 2016/426 Rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe GAD

Jeśli Wasz produkt odnosi się do którejkolwiek z nich – wymaga deklaracji zgodności. Co jest kluczowe w tym przypadku, to właśnie wystawiona deklaracja zgodności umożliwia producentowi naniesienie oznakowania CE na wyrób. Sam znak CE również ma ustanowione prawnie wymogi dot. jego formatu i formy.

Szkolenie: Import z Chin

Normy zharmonizowane

Jak wspomniano wcześniej, deklaracja wymagana jest w przypadku produktu, którego dotyczą dyrektywy Nowego Podejścia (wymienione na liście powyżej) oraz gdy musi spełnić on poszczególne wymogi norm zharmonizowanych.

Normy zharmonizowane określa się jako przepisy szczegółowe (dyrektywy Nowego Podejścia to przepisy zasadnicze). Jak sama nazwa wskazuje, podają one szczegółowe wymogi dotyczące konkretnego produktu. Dyrektywy natomiast podają ogólne wymogi i niejako tylko grupują produkty.

Oznaczenie norm zharmonizowanych składa się z liter i cyfer np. EN 62115.

Rodzaje deklaracji zgodności

Warto wiedzieć, że w praktyce występują różne rodzaje deklaracji zgodności (m.in. UE, WE, UE dla wyrobów medycznych, deklaracja właściwości użytkowych – wyroby budowlane bądź UE/WE).

Najpowszechniejszymi są deklaracja zgodności UE i WE. Deklaracja zgodności UE dotyczy spełnienia wymogów dyrektyw wprowadzonych po 2010 roku (np. dyrektywa EMC – 2014/30/UE).

Jeśli zostały one wprowadzone przed 2010 (np. dyrektywa zabawkowa – 2009/48/WE), wówczas jest to deklaracja zgodności WE.

W przypadku, gdy produkt obowiązują dyrektywy z obu grup wówczas jest to deklaracja UE/WE.

Deklaracja zgodności a certyfikat CE

Niemałe zamieszanie powoduje brak rozróżniania poszczególnych dokumentów związanych z oznakowaniem CE. Deklaracja zgodności często jest mylona z certyfikatem CE.

Certificate of Conformity jest to potocznie nazywany certyfikat CE, czyli potwierdzenie spełnienia poszczególnych wymogów dyrektyw nowego podejścia wystawione przez jednostkę oceniającą na podstawie test reports (sprawozdań z badań).

Declaration of Conformity jest to deklaracja zgodności, którą wystawia producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel i zaświadcza o zgodności produktów z poszczególnymi wymogami. Wystawia się ją na podstawie test reports, czyli sprawozdań z badań oraz wspomnianego wyżej certyfikatu CE.

W uproszczeniu proces uzyskania zgodności wygląda następująco:

 1. Laboratorium przeprowadza testy urządzenia, których opisem jest sprawozdanie z badań (test report).
 2. Na podstawie test report to samo laboratorium wystawia tzw. certyfikat CE stwierdzający spełnienie przez produkt wymogów poszczególnych norm, dyrektyw.
 3. Producent otrzymawszy test report oraz certyfikaty CE wystawia na ich podstawie deklarację zgodności.

Do odprawy celnej najbezpieczniej jest posiadać właśnie te trzy rodzaje dokumentów (deklaracja, certyfikat i test reports). Jednak deklaracja zgodności jest wobec certyfikatu CE dokumentem nadrzędnym, gdyż nie występuje on w obowiązującym prawie harmonizacyjnym, a deklaracja tak.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Czy deklaracja zgodności jest potrzebna podczas odprawy celnej?

Jest to pytanie, z którym można spotkać się nader często. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od rodzaju importowanego towaru (np. produkty medyczne, PPE), a także od podejścia konkretnego urzędu celno-skarbowego. Z naszej strony, celem uniknięcia zbędnych komplikacji, zawsze sugerujemy importerom zaopatrzenie się w ten dokument na samym początku. Zwłaszcza, że o ile przy odprawie celnej może on nie być obowiązkowy (a towar zostanie odprawiony na samym certyfikacie CE), o tyle w przypadku kontroli przez organy nadzoru rynku (już po wprowadzeniu towaru do obrotu) jest on wymagany. Sprzedawca ma obowiązek udostępnić go na żądanie tego typu organów w okresie 10 lat od wprowadzenia do obrotu, a jego brak skutkuje poważnymi konsekwencjami.

Deklaracja zgodności – treść i wzór

Jak już wspomnieliśmy wcześniej są różne deklaracje zgodności. Deklaracja zgodności może różnić się także w zależności od rodzaju produktu, a raczej dyrektyw, jakie go obejmują.

Generalnie w każdej deklaracji zgodności powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • nazwa i pełny adres producenta bądź upoważnionego przedstawiciela
 • numer seryjny produktu, model lub typ
 • oświadczenie o odpowiedzialności
 • wykaz przepisów, norm, z którymi produkt jest zgodny
 • imię, nazwisko oraz podpis
 • data wydania deklaracji.

W odpowiedzi na liczne prośby związane z udostępnieniem jak ma wyglądać deklaracja zgodności UE bądź WE, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa jej wzór do pobrania poniżej:

Wzór ten jest uniwersalny, niemniej w zależności od importowanego produktu i obejmującej go dyrektywy może wymagać dodania innych danych. Informacje na ten temat znajdą Państwo w załącznikach do normy obowiązującej interesujący Państwa produkt.

Deklaracja zgodności jest dokumentem niezmiernie ważnym przy imporcie, a jej brak może skutkować problemami przy odprawie celnej i w konsekwencji niedopuszczeniem towaru do obrotu. Tym bardziej, że urzędnicy ze względu na falę oszustw związanych z importem produktów medycznych i ochronnych przykładają do niego coraz większą wagę.

Mamy nadzieję, że stworzony przez nas wzór pomoże Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości co do formy tego typu dokumentu, a kompletna dokumentacja pozwoli na sprawny import bez zbędnych utrudnień.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10