Dokumenty po odprawie celnej towaru

Odprawa celna to jeden z kluczowych etapów procesu importowego. Oprócz poznania dokumentów potrzebnych do odprawy celnej, warto również zapoznać się z dokumentami, które otrzymujemy po jej dokonaniu. Odprawy dokonuje agent celny, po dostarczeniu wymaganych dokumentów od importera. Poniżej opisujemy jakie przedsiębiorca dostaje komunikaty i dokumenty po odprawie celnej towaru.

Dokumenty po odprawie celnej towaru

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej

Zanim omówimy dokumentację, którą otrzymuje się po odprawie celnej, chcemy pokrótce przypomnieć, jakie dokumenty są obowiązkowe do jej dokonania. Odprawę celną musi przejść każdy importowany towar. Z tego względu tak istotne jest, aby dopilnować wszelkich formalności z nią związanych i nie narazić się na niepotrzebne problemy. Do odprawy celnej musisz posiadać:

W zależności od specyfikacji sprowadzanego towaru możesz potrzebować również innych dokumentów czy certyfikatów:

Więcej szczegółów odnośnie dokumentów obowiązkowych do odprawy celnej znajdziesz w naszym artykule poświęconym temu tematowi.

Dokumenty po odprawie celnej towaru

Po odprawie otrzymujesz od agenta celnego następujące komunikaty/dokumenty:

SAD – Jednolity Dokument Administracyjny

Jednym z dokumentów jakie otrzymujemy przy odprawie celnej jest SAD, czyli Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document). Pełni on funkcję wniosku o rozpoczęcie postępowania celnego. Stosuje się go w odniesieniu do wszystkich towarów, bez względów na ich rodzaj. Obowiązuje on jednak tylko w przypadku importu/eksportu z lub do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Dotychczas dokument SAD zawierał 8 kart, które poruszają różne zagadnienia, mianowicie:

  • Karty 1-3 to formalności związane z wywozem
  • Karty 4-5 potwierdzają unijny status towarów i zajmują się tranzytem
  • Karty 6-8 to formalności związane z przywozem (8. karta została zastąpiona przez elektroniczny komunikat).

Poniżej możemy zapoznać się z wzorem formularza SAD:

dokument SAD

Komunikat ZC299 – nowe Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC)

ZC299 zastąpiło Poświadczone Zgłoszenie Celne. Elektroniczny komunikat ZC299 potwierdza import towarów dokonany przez podatnika. Jest on dostępny na PUESC, Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

ZC299 zawiera takie dane jak masa brutto/netto towaru, kraje wysyłki i przeznaczenia, rodzaje transportu i dane eksportera/importera.

Wysłanie ZC299 jest jednoznaczne ze zwolnieniem towaru. Dzięki temu można wprowadzić importowany towar do obrotu. Co więcej, ZC299 upoważnia do odliczenia podatku naliczonego (VAT). W ewidencji ważny jest numer komunikatu ZC299, a nie numer ewidencyjny MRN.

POD – Powiadomienie o długu celnym

Jednym z kolejnych dokumentów otrzymywanych po odprawie celnej jest POD, czyli Powiadomienie o Długu Celnym. Organ celny wydaje decyzję, w której określa należną kwotę i tym samym powiadamia dłużnika o kwocie długu celnego powstałego w przywozie bądź wywozie. Po otrzymaniu dokumentu importer ma 10 dni na uregulowanie należności. Importer otrzymuje również notę księgową na należności celno-podatkowe. Należy pamiętać, że wszystkie otrzymane dokumenty powinno zachować się na wypadek kontroli.

Powyżej przedstawione zostały dokumenty po odprawie celnej towaru. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do dokonania odprawy towaru przy imporcie z Chin, zapoznaj się z naszym wcześniejszym artykułem.

Szkolenie: Import z Chin

Dopuszczenie towaru do obrotu (DDO)

Kiedy już dopełniliśmy wszystkie kwestie formalne, towar przeszedł przez odprawę celną i otrzymaliśmy dokumenty, możemy dopuścić towar do obrotu. DDO (dopuszczenie do obrotu) to procedura, podczas której towar importowany staje się towarem krajowym. Dokonuje się ją na podstawie zgłoszenia celnego produktów. Trzeba to zrobić w formie pisemnej, elektronicznie lub na papierze.

Do zgłoszenia celnego w wersji papierowej potrzebny jest przede wszystkim otrzymany po odprawie celnej dokument SAD. Funkcjonariusz celny wprowadza do systemu dane z wypełnionego formularza. Oprócz tego niezbędne są również inne dokumenty, takie jak:

  • faktura handlowa
  • lista towarowa (jeśli towar nie jest wyszczególniony na fakturze)
  • dokumenty stanowiące podstawę do opodatkowania towarów (jeśli faktura lub inny dokument nie spełnia tej roli)
  • certyfikaty („CE”, certyfikat fumigacji i inne w zależności od rodzaju towaru)
  • pozwolenie/zezwolenie na wwóz (jeśli jest konieczne)
  • i inne.

Jeśli chcemy natomiast dokonać zgłoszenia celnego w formie elektronicznej, musimy przesłać je do systemu AIS (Automatyczny System Importu). Należy je sporządzić w formacie XML, zgodnie ze specyfikacją techniczną dostępną na stronie PUESC.

Zgłoszenie może mieć również formę ustną, ale jedynie w przypadkach określonych w art. 225, z uwzględnieniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz § 21 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

Import z Chin w 2021

Oceń post

4 / 5. Ilość głosów: 4