Upoważnienie do odprawy celnej

Importer nie musi być odpowiedzialny za odprawę celną swoich towarów. W tym celu może nadać wybranemu podmiotowi pełnomocnictwo do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego wobec organów celnych. Jak nadać upoważnienie do dokonywania odpraw celnych i jak wygląda taki dokument?

Upoważnienie do odprawy celnej

Upoważnienie do odprawy celnej

Importer (a także eksporter) może oddelegować czynności celne na podstawie nadania wybranemu podmiotowi upoważnienia. Wybrany przedstawiciel celny będzie mógł wykonywać wszystkie czynności i formalności przewidziane przepisami prawa celnego oraz podatkowego. Polega to na pośredniczeniu między importerem/eksporterem oraz organami celnymi. Takimi przedstawicielami zazwyczaj stają się firmy logistyczne bądź agencje celne. W ustawie o prawie celnym wyszczególnione są także takie podmioty jak spedytor oraz przewoźnik.

Jaka jest różnica między przedstawicielstwem bezpośrednim a pośrednim?

Zarówno importerzy jak i eksporterzy mogą upoważnić inny podmiot do wykonywania za nich obowiązków dot. odprawy celnej.

Przedstawicielstwo bezpośrednie ma miejsce w przypadku, gdy przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby. Oznacza to, że taki przedstawiciel nie zaciąga zobowiązań we własnym imieniu.

Przedstawicielstwo pośrednie ma zastosowanie, gdy przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Takie przedstawicielstwo ma zastosowanie najczęściej wówczas, gdy importer nie posiada siedziby na obszarze celnym UE. Wiąże się ono z ewentualnymi skutkami prawnymi wobec przedstawiciela

Jak upoważnić do dokonania odprawy celnej?

Warto pamiętać, że:

 • Podstawą jest posiadanie numeru EORI.
 • Należy określić, czy jest to przedstawicielstwo bezpośrednie czy pośrednie. Można także nadać przedstawicielstwo dla tranzytu.
 • Upoważnienie może mieć także różny charakter. Może ono być:
  • stałe, czyli bezterminowe
  • terminowe do określonego dnia
  • jednorazowe, np. dla konkretnej przesyłki.

Jeśli nie będzie to jednorazowe upoważnienie, agencję celną bądź firmę logistyczną lub inny podmiot, który dokona odprawy w imieniu importera, musi być zarejestrowany w systemie PDR na stronie PUESC.

 • Nadanie upoważnienia wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę za rejestrację upoważnienia może za Ciebie uiścić podmiot, którego upoważniasz.
 • Ceny takich usług różnią się w zależności, czy chodzi o czynności celne związane z importem, eksportem lub tranzytem, jakiego typu są przesyłki i innych czynników.
 • Podstawowym dokumentem, który należy dostarczyć upoważnionemu oprócz samego upoważnienia z aneksem, jest (przetłumaczona) faktura handlowa. Niekiedy należy dołączyć także specyfikację towaru (listę pakową), dokumenty tranzytowe bądź listy przewozowe.
 • Niekiedy przedstawiciel wymaga, by mocodawca (importer/eksporter) dołączył do dokumentów kopię wpisu do KRS lub CEDIG i inne dokumenty.

Organy celne należy w sposób pisemny poinformować o fakcie nadania upoważnienia do reprezentowania. Należy dokładnie określić podmiot udzielający pełnomocnictwo, a także zakres oraz poziom umocowania.

Mając na względzie te uwagi, aby upoważnić kogoś przed organami celnymi należy:

 1. Zarejestrować się w systemie EORI, jeśli jeszcze się nie posiada numeru EORI.
 2. Upoważnić wybrany podmiot do działania prezentowania przed organami celnymi stosownie wypełnionym dokumentem
 3. Zarejestrować fakt nadania pełnomocnictwa w PDR – Podsystemie Danych Referencyjnych Służby Celnej.
 4. Uiścić opłatę skarbową, jeśli nie zrobi tego za mocodawcę pełnomocnik.

Upoważnienie do odprawy celnej – wzór

Pobierz przykładowe upoważnienie.

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 21