Oznaczenie „do kontaktu z żywnością”

Wszystkie wymogi dotyczące zamieszczanych na opakowaniach symboli służą zwiększeniu bezpieczeństwa i świadomości konsumenta. Ze względu na swoją specyfikę, a także fakt, że żywność jest jednym z czynników niezbędnych do życia, warto zwrócić uwagę na oznaczenie „do kontaktu z żywnością”. Otóż opakowania służące przechowywaniu żywności obowiązuje szereg zastrzeżeń prawnych.

oznaczenie do kontaktu z żywnością

Symbol kieliszka i widelca

Oznaczenie „do kontaktu z żywnością” to rozpoznawany na całym świecie symbol kieliszka i widelca. Jego zamieszczenie wskazuje, że dany pojemnik jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Oprócz tego symbol nie podlega modyfikacjom, a jego wzór jest uwarunkowany prawnie.

symbol kieliszka i widelca

Jakich produktów dotyczy oznaczenie „do kontaktu z żywnością”?

Symbol kieliszka i widelca ma niezwykłe znaczenie, ponieważ w procesie produkcji i transportu żywności może mieć ona kontakt z produktami zawierającymi w swoim składzie tworzywa sztuczne, które nie muszą być opakowaniami. Oznacza to mianowicie przedmioty takie jak torby, wiadra czy rękawiczki. Zgodnie z prawem oznaczenie „do kontaktu z żywnością” określa materiały i wyroby dopuszczone do kontaktu z żywnością, które w momencie wprowadzania do obrotu nie miały z nią kontaktu (określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Dotyczy to zatem towarów:

 • przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • pozostających w kontakcie z żywnością
 • które można przeznaczyć do kontaktu z żywnością
 • względem których można w uzasadniony sposób oczekiwać, iż wejdą w kontakt z żywnością
 • gdzie może nastąpić migracja składników do żywności (w przypadku zastosowania produktu w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach)
Szkolenie: Import z Chin

Oznaczenie „do kontaktu z żywnością” a wymagania prawne

Obowiązek stosowania oznaczenia „do kontaktu z żywnością” reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Jednak należy zaznaczyć, że konieczność zamieszczenia symbolu kieliszka i widelca nie dotyczy produktów, które ze względu na posiadane właściwości są w oczywisty sposób przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Zgodnie z treścią rozporządzenia materiały i wyroby wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane w sposób widoczny, czytelny i trwały zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Oprócz tego do oznakowania należy dołączyć:

 • informację do kontaktu z żywnością” lub szczególne wskazówki dotyczące korzystania z produktu
 • nazwę lub nazwę handlową oraz adres lub informację o siedzibie producenta, przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do obrotu i mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej
 • odpowiednie oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne zapewniające możliwość śledzenia drogi materiału lub wyrobu
 • wymagania dotyczące użytkowania stosowane w krajach oznaczenia
 • informacje o ewentualnych składnikach uwalnianych podczas użytkowania wyrobu, ich dopuszczalne zastosowania, nazwa, ilość substancji uwalnianych przez aktywny składnik
 • specjalne zalecenia (w niektórych przypadkach), których należy przestrzegać w celu  bezpiecznego i właściwego używania produktu

Jeśli produkt jest przeznaczony do sprzedaży detalicznej, to dane te należy umieścić:

 • na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu
 • na etykietach umieszczonych na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu
 • na wyraźnie widocznej dla nabywców ulotce umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów i wyrobów.

Przy czym należy pamiętać również o tym, że dopilnowanie wymogów związanych z odpowiednim użyciem oznaczenia „do kontaktu z żywnością” spoczywa na producencie, a w przypadku importu – importerze.

Szkolenie Online: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2