Import z Chin przez Niemcy

Czynności związane z odprawą celną, zarówno te w Polsce, jak i innym kraju europejskim wymagają specjalistycznej wiedzy i bywają dość kłopotliwe. Dlatego też, importerzy nawiązują współpracę z agencjami celnymi, które spełniają rolę przedstawiciela podatkowego. Wystarczy, że importer udzieli stosownego pełnomocnictwa agencji, wtedy ona przejmuje wszystkie jego obowiązki związane z odprawą celną. Bardzo często są to firmy spedycyjne, które mają swoje siedziby w innych państwach UE. Najczęściej firmy mają rejestrację w Niemczech na potrzeby podatku VAT. Coraz więcej polskich importerów decyduje się na import z Chin przez Niemcy za pomocą procedury 42 i dzięki niej odracza płatności podatku VAT.

Import z Chin przez Niemcy

Import przez inne państwo UE a cło

Cło płaci się zawsze w państwie, w którym ma miejsce odprawa celna. Zgodnie z prawem europejskim, stawka cła jest taka sama dla każdego kraju UE. Opłacenie cła jest nieuniknione i nie da się go odroczyć. Jednakże przepisy wykonawcze do ustawy VAT pozwalają na zwolnienie od podatku import towarów w przypadku, gdy docelowym miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa UE innego niż terytorium kraju, z którego później nastąpi wywóz tych towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Import z Chin do Polski

Import towarów z kraju trzeciego do Polski generuje obowiązek zapłaty podatku VAT w krótkim 10-dniowym terminie od dokonania odprawy celnej w porcie rozładunku. Kwota podatku VAT jest podatkiem naliczonym, co oznacza, że podatnik otrzyma jego zwrot, ale nie od razu. Cała procedura zwrotu jest czasochłonna. Do czasu otrzymania zwrotu podatku, zamrażamy swoje środki pieniężne na czas nieokreślony i w ten sposób możemy stracić płynność finansową.

Alternatywą dla odprawy w Polsce jest odprawa w innym kraju UE. Ze względu na bliskość geograficzną, polscy importerzy najczęściej wybierają Niemcy.

Szkolenie: Import z Chin

Import z Chin do Niemiec

Przykład:

Polski importer zakupił towary z Chin (państwa trzeciego). Transakcję potwierdza faktura zakupu otrzymana od chińskiego dostawcy. Towary zostały sprowadzone do Niemiec, gdzie polski importer nawiązał współpracę z niemieckim przedstawicielem fiskalnym. W Niemczech odbyła się cała procedura celna, następnie przedstawiciel celny wystawił fakturę za cło oraz obsługę celną i podał do tej transakcji swój NIP UE poprzedzony kodem DE. Następnie zlecono polskiej firmie transport tych towarów do Polski. Jak powinno się rozliczyć taki zakup? Czy należy opłacić VAT w Niemczech?

Tutaj zgodnie z prawem miał miejsce import towarów z państwa trzeciego do UE. Odprawa celna i dopuszczenie do obrotu towarów miały miejsce w Niemczech. W przypadku zwykłego importu w procedurze 40 oznaczałoby to, że opodatkowanie tych towarów musi odbyć się zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Niemiec. Jednakże, towary zostały przekazane dalej, a państwem docelowym jest Polska. Wówczas mamy do czynienia z procedurą 42, dlatego powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów na terytorium Niemiec nie oznacza, że transakcja rodzi obowiązek zapłaty niemieckiego VAT.

We wspólnotowym systemie VAT obowiązuje zasada, zgodnie z którą import towarów pochodzących z kraju trzeciego, które mają być następnie wywiezione do innego państwa członkowskiego w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej, jest zwolniona z opodatkowania. Wynika to z § 5 ust. 1 pkt 3 niemieckiej ustawy o podatku od wartości dodanej. Następnie przywóz towarów do Polski będzie implikować powstanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów WNT do rozliczenia przez polskiego nabywcę.

Więcej o WNT i WND możesz dowiedzieć się z naszego artykułu o odprawie fiskalnej za granicą.

Import z Chin do Polski przez Niemcy

Dostawa z Niemiec do Polski

Nasz przedstawiciel fiskalny po dokonaniu odprawy celnej rozpoznaje w Niemczech wewnątrzwspólnotową dostawę towarów WDT na rzecz polskiego importera. Przemieszczenie towarów pochodzących z państwa spoza UE, które zostały dopuszczone do obrotu na terytorium UE, czyli w Niemczech, a następnie przewiezione do Polski jest czynnością zrównaną z WNT i podlega polskiemu VAT.

Dla polskiego importera przemieszczenie transgraniczne będzie rozpoznane w kraju przeznaczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i podatek będzie naliczony tylko z tego tytułu. W ten sposób podatek należny będzie równy podatkowi naliczonemu, więc w kraju też nie zapłacimy podatku VAT. Dopiero w momencie sprzedaży towaru powstanie konieczność odprowadzenia podatku należnego, ale wtedy już najczęściej importer otrzyma zapłatę i nie będzie musiał finansować podatku VAT z własnej kieszeni.

Transakcja ta jest wykazywana na deklaracji VAT-7/7K jako podatek należny i naliczony oraz w deklaracji VAT-UE (w deklaracji VAT-UE wykazujemy transakcję z nr NIP przedstawiciela fiskalnego).

Polski importer musi posiadać nadany numer EORI i być płatnikiem VAT EU – wówczas agencje celne nie mogą odmówić przedsiębiorcy zastosowania procedury odprawy celnej w Niemczech czy innym europejskim porcie.

Import z Chin w 2021

Import z Chin przez Niemcy – dokumenty

Podczas odprawy celnej dokonanej w Niemczech, polski importer powinien otrzymać:

 • fakturę potwierdzającą zakup towarów w Chinach
 • dokument dokonanej odprawy celnej w Niemczech w wersji papierowej SAD lub dokument PZC w wersji elektronicznej
 • notę księgową potwierdzającą naliczenie cła
 • fakturę od agencji celnej/przedstawiciela fiskalnego za wykonanie usługi
 • fracht i pozostałe koszty opłacone przez sprzedawcę do kraju odprawy celnej
 • fakturę za usługi transportowe z Niemiec do siedziby polskiego nabywcy (przykładowo, kiedy transport wykonała polska firma).

Obowiązek i podstawa obliczenia podatku

Przeprowadzając import z Chin przez Niemcy, transakcję należy zaksięgować do księgi przychodów i rozchodów KPiR oraz w rejestrze VAT w następujący sposób:

 1. Fakturę VAT za import towarów od chińskiego kontrahenta należy zaksięgować w 10 kolumnie KPiR w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 2. Notę księgową również należy zaksięgować w kolumnie 10 KPiR – bez uwzględnienia w rejestrze VAT.
 3. Fracht i inne koszty opłacone przez sprzedawcę do kraju odprawy celnej należy uwzględnić w kolumnie nr 10 PKPiR – bez uwzględnienia w rejestrze VAT.
 4. Faktura od agencji celnej za usługi oraz za transport wykonany przez polską firmę trzeba zaksięgować w pozostałe koszty w kolumnie nr 14 KPiR oraz do rejestru VAT. Tym samym podatnik nie będzie doliczał wartości tych faktury do podstawy opodatkowania WNT zakupionego towaru w rejestrze VAT.
 5. Do rejestru VAT należy dokonać wpisu dotyczącego transakcji WNT pod datą 15-ego kolejnego miesiąca. Z racji tego, że nie mamy faktury dokumentującej WNT (najczęściej podatnik dysponuje jedynie dokumentem odprawy celnej) obowiązek podatkowy powstaje właśnie 15 dnia kolejnego miesiąca (po miesiącu, w którym nastąpił przywóz towarów do Polski).

Aby prawidłowo naliczyć VAT od importu towarów, trzeba wiedzieć, jak ustalić podstawę opodatkowania WNT. Jest nią cena nabycia powiększona o:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku
 • wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego WNT.

Podstawą opodatkowania towarów nadanych z Niemiec do Polski jest kwota wynikająca z faktury zakupu wystawionej przez chińskiego dostawcę, powiększona o wartość cła zapłaconego na terenie Niemiec. Podstawa opodatkowania nie uwzględnia kosztów transportu i odprawy celnej, gdyż wydatki te nie są pobierane przez dostawcę towaru.

Import z Chin przez Niemcy – wady i zalety

Dokonywanie odprawy celnej na terytorium innego państwa UE za pośrednictwem agencji celnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorców, którzy jeszcze nie są dobrze zaznajomieni z polskim prawem podatkowym. Korzystanie z usług agencji celnej bardzo ułatwia sprawę, ponieważ nasz przedstawiciel fiskalny zajmuje się za nas wszystkimi kwestami celnymi.

Poza tym, największym plusem importu z Chin przez Niemcy jest to, że nie zamrażamy swoich środków pieniężnych ryzykującym tym samym utratą płynności finansowej. Odroczony VAT płacimy dopiero po sprzedaży towarów i nie finansujemy go z własnej kieszeni. Dodatkowo, sprowadzenie towarów do większych portów jak np. port Hamburg, wiąże się z szybszym przeprowadzeniem przez granicę i ocleniem naszych towarów.

Do wad takiej procedury możemy zaliczyć dodatkowe koszty związane z nawiązaniem współpracy z przedstawicielem fiskalnym i opłaceniem transportu drogowego z Niemiec do Polski. Tutaj jednak warto dodać, że w przypadku importu dużych ilości towarów o wartości kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, te koszty są niezauważalne. Biorąc pod uwagę zalety odprawy fiskalnej za granicą, import z Chin przez Niemcy jest bardzo opłacalną procedurą.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11