Baza Danych Odpadowych (BDO)

Wprowadzanie produktów na rynek polski to działalność, z którą wiąże się wiele obowiązków. Od niedawna należy do nich rejestracja w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Zastąpiła ona funkcjonujący wcześniej rejestr prowadzony przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). W związku z nowymi przepisami pojawia się wiele wątpliwości. W artykule przybliżamy zasady działania BDO i obowiązki z nim związane.

Baza Danych Odpadowych (BDO)

Czym jest BDO i kogo dotyczy?

BDO to system, który do istnienia powołała w 2012 roku Ustawa o odpadach. Został on uruchomiony w 2018 roku w celu zwiększenia kontroli państwa nad krajową gospodarką odpadami i tym samym ograniczenia nieprawidłowości w tym sektorze. Zgodnie z treścią Ustawy, od 1 stycznia 2020 ewidencja odpadów, sprawozdawczość oraz rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami są prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy wszystkich importerów, którzy wprowadzają na teren Polski produkty w opakowaniach, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, oleje oraz pojazdy. Dostępna jest ankieta, która pomaga określić, czy dany podmiot jest zobowiązany do rejestracji w systemie.

Numer BDO

Ważnym elementem systemu jest tzw. numer BDO, czyli 9-cyfrowy numer rejestrowy generowany po dokonaniu pierwszego wpisu do rejestru. Powinien on być umieszczany na dokumentach handlowych, choć Ustawa nie przewiduje, na jakich dokładnie. Należy zawsze umieszczać numer BDO obok danych firmy szczególnie na takich dokumentach, jak faktury VAT, paragony fiskalne, umowy kupna-sprzedaży, sprawozdania oraz karty przekazania odpadów lub ewidencji odpadów.

Przeczytaj więcej o numerze BDO.

Jak zarejestrować się w BDO?

Aby dokonać wpisu swojej firmy do systemu BDO, najpierw należy wypełnić wniosek rejestrowy w formie formularza elektronicznego na oficjalnej stronie. Importerzy produktów w opakowaniach powinni wypełnić Dział I (dane wprowadzającego) oraz Dział VI, tabela 4  oraz wskazać informacje o rodzajach materiałów opakowaniowych,  w jakich towar dociera do kraju. Wśród załączników, które należy dołączyć do wniosku, znajduje się między innymi dowód uiszczenia opłaty rejestrowej. Oświadczenie spełniania wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru BDO pojawi się w formularzu tuż przed wysłaniem wniosku, wystarczy zaznaczyć, że się je akceptuje.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Odbywa się to w pełni elektronicznie – kiedy wypełnimy już formularz i zaakceptujemy oświadczenie, wystarczy kliknąć „Wyślij wniosek”. Na oficjalnej stronie BDO znajduje się pełna instrukcja wypełniania elektronicznego wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu braku błędów formalnych marszałek województwa dokonuje wpisu podmiotu do rejestru nie później niż 30 dni po złożeniu wniosku. W przypadku braków formalnych lub błędów we wniosku przedsiębiorca zostanie wezwany przez urząd do przesłania korekty w ciągu 7 dni.

Przeczytaj, jak przebiega proces rejestracji w BDO.

Szkolenie: Import z Chin

Obowiązki importera związane z BDO

Opłaty z tytułu BDO

Poza rejestracją w systemie, przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania opłat: rejestrowej (jednorazowo) oraz rocznej (corocznie). Uiszczenie opłaty rejestrowej i przedstawienie dowodu wpłaty w załączniku jest warunkiem zaakceptowania wniosku o wpis do rejestru BDO. Na szczęście w roku, w którym została ona wpłacona, nie trzeba już uiszczać opłaty rocznej.

Wysokość opłaty rejestrowej oraz rocznej jest taka sama i wynosi 100 złotych dla mikroprzedsiębiorców i 300 złotych dla pozostałych firm. Termin uiszczenia opłaty rocznej to koniec lutego w roku, za który dokonuje się wpłaty. Obie opłaty należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Pamiętaj! W roku, w którym płacisz opłatę rejestrową, nie wnosisz już opłaty rocznej BDO!

Zapewnienie odzysku odpadów opakowaniowych

W świetle Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 2001 roku, importer zobowiązany jest przede wszystkim  do zapewniena ustawowych poziomów recyklingu odpadów powstałych z opakowań produktów wprowadzonych na terytorium Polski. Zobowiązanie to może być realizowane samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Każdy, kto nie wywiąże się z obowiązku, musi uiścić opłatę produktową. Jest ona obliczana oddzielnie dla każdego rodzaju opakowania lub produktu, a podstawę do obliczenia stanowi masa opakowań w Megagramach.

BDO

W niektórych przypadkach następuje zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej. Z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są beneficjentami pomocy de minimis. Jest ona formą udzielanej małym i średnim firmom pomocy publicznej. Zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 7 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, pomoc de minimis może być przyznawana firmom, które rocznie wprowadzają włącznie do 1000 kg opakowań w danym roku kalendarzowym, za który następuje obowiązek sprawozdawczy.

Prowadzenie ewidencji odpadów i sprawozdawczości

Kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem systemu BDO. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odbywa się w systemie miesięcznym poprzez wypełnianie karty ewidencji odpadów. Poza tym wymagane jest także sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Zwolnienie z prowadzenia ewidencji BDO

Niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów, jednakże nie jest to jednoznacznie ze zwolnieniem z obowiązku rejestracji w BDO. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu, z prowadzenia ewidencji odpadów zwolnionych jest 46 rodzajów średnich i małych przedsiębiorstw w zależności od rodzajów i ilości odpadów, jakie wytwarzają. Jednostką ilości odpadów jest w tym przypadku Mg na rok (Mg = 1000 kg). Oto przykładowe rodzaje opakowań wraz z ilością, która zwalnia z prowadzenia ewidencji:

BDO tabela rodzajów odpadów

Pamiętaj! Opakowanie to nie to samo co odpad. Jako importer wprowadzasz do obrotu opakowania, w związku z tym musisz realizować ustawowe obowiązki z tym związane: płacić opłatę produktową, finansować PKE, prowadzić ewidencję opakowań oraz składać roczne sprawozdanie do urzędu Marszałkowskiego, pod który podlegasz.

Nie chcesz realizować ustawowych obowiązków importera samodzielnie? W dalszej części artykułu dowiesz się, jak sprawnie, tanio i zgodnie z prawem rozliczać opakowania.

Przed rozpoczęciem importu koniecznie należy zarejestrować się w BDO i dokonać opłaty rejestrowej. W kolejnych latach trzeba pamiętać o opłacie rocznej, płatnej do ostatniego lutego danego roku kalendarzowego za dany rok.

BDO – przykładowe sytuacje

  • Przedsiębiorca wprowadza na rynek 2000 kg opakowań z tworzyw sztucznych rocznie. Które obowiązki go dotyczą?
Rejestracja w BDOTAK
Uiszczanie opłaty produktowejTAK (jeśli nie zapewnia odzysku odpadów)
Prowadzenie ewidencji odpadówTAK
Sprawozdawczość rocznaTAK
  • Firma wprowadza na rynek 500 kg papierowych opakowań rocznie oraz korzysta z usług organizacji odzysku. Które obowiązki jej dotyczą?
Rejestracja w BDOTAK
Uiszczanie opłaty produktowejNIE
Prowadzenie ewidencji odpadówNIE
Sprawozdawczość rocznaTAK
  • Przedsiębiorca wprowadza na rynek do 1000 kg opakowań tekstylnych rocznie, a także korzysta z pomocy de minimis. Które obowiązki go dotyczą?
Rejestracja w BDOTAK
Uiszczanie opłaty produktowejNIE
Prowadzenie ewidencji odpadówTAK
Sprawozdawczość rocznaTAK

Pamiętaj! Za brak wpisu do rejestru BDO, nieaktualne dane w rejestrze oraz niedopełnienie obowiązków wprowadzającego grożą wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł!

BDO – więcej informacji

Więcej informacji o rejestrze BDO znaleźć można w oficjalnym serwisie, dostępnym pod adresem: https:/rejestr-bdo.mos.gov.pl

W razie wątpliwości można również korzystać z dostępnej infolinii oraz chatu z konsultantem.

Jestem importerem – jak realizować ustawowe obowiązki?

Podpisz umowę  z TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacją Odzysku Opakowań S.A. Organizacja przejmie Twoje obowiązki w zakresie wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów w opakowaniach, baterii i akumulatorów, opakowań wielomateriałowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak przekazać obowiązki importera w 3 krokach?

  1. Przejdź na stronę: https://tomoo.pl/kalkulator
  2. Odpowiedz na pytanie i podaj masy opakowań, które importujesz

Pamiętaj, podaj kod rabatowy: CHRP22

  • Podaj dane Twojej firmy i dokończ proces zamawiania umowy.

Pamiętaj! Do podpisania umowy i przekazania obowiązków importera do Organizacji Odzysku TOM-DOLEKO-EKOLA nie potrzebujesz numeru BDO. Numer możesz podać już po podpisaniu umowy!

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 12