Rejestracja w BDO

W związku ze zmieniającą się w Polsce polityką w zakresie zarządzania odpadami, na importerach ciążą dodatkowe obowiązki. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe moduły BDO, w ramach których zobowiązani są funkcjonować poszczególni przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy wprowadzają w do obrotu na terytorium naszego kraju opakowania lub produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Poniżej opisujemy, jak wygląda rejestracja w BDO, krok po kroku.

Rejestracja w BDO

Rejestr BDO

Rejestr BDO działa już od 2018 roku. Jest to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr BDO nie tylko gromadzi informacje o podmiotach, które wprowadzają produkty na rynek, ale także służy do kontrolowania krajowej gospodarki odpadami.

Nowe moduły obowiązujące od 2020 roku poszerzają system o funkcje elektronicznego składania sprawozdań z zakresu m.in. wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów, jak również wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, każdy przedsiębiorca, który jest wprowadzającym, podlega obowiązkowi rejestracji w BDO. Jeśli jesteś importerem, to musisz zarejestrować się w BDO i uzyskać swój numer.

Platforma daje możliwość przejścia do rejestracji w bazie innych krajów członkowskich UE. Albowiem, jeśli planuje się odprawę towarów np. przez Hamburg, podmiot musi się również zarejestrować w Niemczech. Strony pozostałych członków Unii Europejskiej są dostępne w języku angielskim. Aby przejść do spisu baz tych krajów, kliknij tutaj.

Rejestracja w BDO - strona główna BDO

Rejestracja w BDO krok po kroku

  1. W pierwszej kolejności należy zalogować się do systemu BDO przez oficjalną stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
  2. Podczas logowania należy potwierdzić tożsamość – w tym celu można skorzystać z Profilu Zaufanego lub E-dowodu
  3. Po zalogowaniu do systemu z prawego menu należy wybrać pozycję Wnioski -> Nowy wniosek -> Wniosek rejestracyjny.
  4. Na kolejnych ekranach konieczne będzie wskazanie prawidłowych danych podmiotu, który ubiega się o wpis do rejestru i nadanie numeru BDO. Importerzy produktów w opakowaniach wypełniają dział I oraz tabelę w dziale VI. W czwartej tabeli w dziale VI wybrać należy taki rodzaj opakowań, w jakich towary przyjeżdżają do Polski. Paleta drewniana również klasyfikowana jest jako opakowanie.
  5. Do wniosku należy dołączyć załącznik, w postaci potwierdzenia uiszczenia opłaty rejestrowej.
Szkolenie: Import z Chin

Uiszczenie opłaty rejestrowej i rocznej

Importer wprowadzający do obrotu na obszarze kraju opakowania lub produkty w opakowaniach jest zobligowany do uiszczania opłat za obecność w bazie BDO. Należy pamiętać, że opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została zapłacona opłata rejestrowa. Ponadto, jeśli przedsiębiorca figuruje już w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), nie ma obowiązku uiszczania opłaty rejestrowej.

Wysokość opłaty rejestrowej jest taka sama jak opłaty rocznej i wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców, oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

W celu uniknięcia nieścisłości ustalono, że za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej do końca lutego za dany rok. Kwotę należy przelać na konto urzędu marszałkowskiego, właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Właściwe numery konta można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich.

Rejestracja w BDO: Złożenie wniosku

Kolejnym krokiem jest wysłanie utworzonego w systemie BDO wniosku. W tym celu, po uzupełnieniu wszystkich tabel oraz załączeniu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty rejestrowej, wystarczy potwierdzić zgodę na warunki rejestracji i kliknąć przycisk ‘Wyślij wniosek’.

W razie braków formalnych lub błędów we wniosku, urząd wezwie przedsiębiorcę do wprowadzenia poprawek w terminie do 7 dni od zawiadomienia.

Uzyskanie i użytkowanie numeru z BDO

Marszałek województwa na podstawie wniosku nadaje podmiotowi indywidualny, dziewięciocyfrowy numer rejestrowy. Ma na to do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę.

Importer wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Dotyczy to m.in. dokumentów sprzedażowych, takich jak paragony oraz faktury VAT, jak również innych dokumentów jak np. umowy handlowe.

Jakie są kary w przypadku braku wpisu w BDO?

Warto wspomnieć, że w przypadku braku wpisu w BDO dla podmiotu, który musi uzyskać numer rejestrowy (np. importer), należy liczyć się z administracyjnymi karami grzywny lub administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 1 000 000 zł!

BDO – dodatkowe informacje

W razie wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie projektu BDO. Jeśli to nie starczy, najlepiej jest nawiązać kontakt z instytucją.

Na naszym blogu znajdziesz artykuł traktujący o imporcie produktów w opakowaniach z Chin, który podkreśla, jak ważna jest rejestracja w BDO.

Zarejestrowałem się w BDO – co dalej?

Każdy importer, poza rejestracją w bazie BDO i uzyskaniem numeru rejestrowego, ma dodatkowe obowiązki związane z wprowadzanymi do obrotu opakowaniami i produktami w opakowaniach.

Konieczne jest:

  • zapewnienie ustawowych poziomów recyklingu opakowań, a w przypadku braku zapewnienia wspomnianych poziomów – opłacenie wysokiej opłaty produktowej,
  • finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych,
  • złożenie rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego.

Te obowiązki przejmuje od importerów TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Umowę można wygenerować online! Dla naszych klientów Organizacja przygotowała dodatkowy rabat na zawieraną umowę – szczegóły poniżej.

Organizacja odzysku BDO
Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7