Rejestracja w BDO

W związku ze zmieniającą się w Polsce polityką w zakresie zarządzania odpadami, na importerach ciążą dodatkowe obowiązki. Mianowicie, od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe moduły BDO, w których zobowiązani są funkcjonować poszczególni przedsiębiorcy. Między innymi dotyczy to takich przedsiębiorców, którzy wprowadzają w obieg produkty lub produkty w opakowaniach. Oznacza to tym samym, że do końca 2019 roku wszyscy importerzy byli zobligowani do rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na przeznaczonej do tego specjalnej platformie. Poniżej opisujemy jak wygląda rejestracja w BDO krok po kroku.

Rejestracja w BDO

Rejestr BDO

Rejestr BDO działa już od 2018 roku. Jest to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Rejestr BDO nie tylko gromadzi informacje o podmiotach, które wprowadzają produkty na rynek, ale także służy do kontrolowania krajowej gospodarki odpadami.

Nowe moduły obowiązujące od 2020 roku poszerzają system o funkcje elektronicznego składania sprawozdań z zakresu produktów i odpadów oraz prowadzenia ewidencji odpadów. Ponadto każdy, który wprowadza w obieg produkty lub produkty w opakowaniach, podlega obowiązkowi rejestracji w BDO. Dlatego też, rejestracja w BDO jest wymagana wobec wszystkich importerów.

Platforma daje możliwość przejścia do rejestracji w bazie innych krajów członkowskich UE. Albowiem, jeśli planuje się odprawę towarów np. przez Hamburg, podmiot musi się również zarejestrować w Niemczech. Strony pozostałych członków Unii Europejskiej są dostępne w języku angielskim. Aby przejść do spisu baz tych krajów, kliknij tutaj.

Rejestracja w BDO - strona główna BDO

Rejestracja w BDO krok po kroku

 1. Aby uzyskać wpis do rejestru, należy pobrać na stronie rządowej projektu BDO formularz wniosku.
 2. Należy wypełnić i ewentualnie wydrukować jedynie te działy, które znajdują zastosowanie w przypadku danego przedsiębiorcy. Tabela z danymi firmy obejmuje obligatoryjne dwie pierwsze strony.
  • W przypadku składania wniosku w formie papierowej, osoba upoważniona do reprezentowania firmy podpisuje się i przystawia pieczątkę.
  • W innym przypadku należy użyć podpisu elektronicznego.
  • Importerzy produktów w opakowaniach wypełniają dział I oraz tabelę w dziale VI. W czwartej tabeli w dziale VI wybrać należy taki rodzaj opakowań, w jakich towary przyjeżdżają do Polski. Paleta drewniana również klasyfikowana jest jako opakowanie.
 3. Do wniosku trzeba dołączyć wymagane załączniki, między innymi uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej oraz oświadczenie spełniania wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru BDO.
Rejestracja BDO - Formularz rejestrowy BDO
Formularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjny BDO
Oświadczenie do rejestru BDO
Oświadczenie dołączane do wniosku BDO
Szkolenie: Import z Chin

Uiszczenie opłaty rejestrowej i rocznej

Importer wprowadzający do obrotu na obszarze kraju produkty (w opakowaniach) jest zobligowany do uiszczania opłat. Przy tym, opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, kiedy to została zapłacona opłata rejestrowa. Ponadto, jeśli przedsiębiorca figuruje już w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), nie ma obowiązku uiszczania opłaty rejestrowej.

Wysokość opłaty rejestrowej jest taka sama jak rocznej – wynoszą one 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy dla pozostałych przedsiębiorców – 300 zł.

W celu uniknięcia nieścisłości ustalono, że za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rocznej do końca lutego za dany rok. Kwotę należy przelać na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Właściwe numery konta można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich.

Rejestracja w BDO: Złożenie wniosku

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku. Wniosek o wpis do rejestru BDO można:

 • złożyć przez elektroniczną skrzynkę pocztową z uwierzytelniającym podpisem elektronicznym;
 • wysłać poprzez platformę ePUAP.

Uwaga! W stanie zagrożenia epidemiologicznego nie ma możliwości składania osobiście wniosków w Urzędzie Marszałkowskim lub wysyłanie ich pocztą do urzędu. Należy to zrobić drogą elektroniczną.

W razie braków formalnych lub błędów we wniosku, urząd wezwie przedsiębiorcę do wprowadzenia poprawek w terminie do 7 dni od zawiadomienia.

Uzyskanie i użytkowanie numeru z BDO

Marszałek województwa na podstawie wniosku nadaje podmiotowi indywidualny dziewięciocyfrowy numer rejestrowy. Ma na to do 30 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. W rejestrze zostaje utworzone konto, a jego właścicielowi udostępnia się właściwy login oraz hasło. Po pomyślnym przejściu procesu, podmiot podlega konieczności prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Importer wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać numer rejestrowy BDO przede wszystkim na dokumentach. Dotyczy to faktur VAT, sprawozdań, jak i również umów kupna-sprzedaży.

Jakie są kary w przypadku braku wpisu w BDO?

Warto wspomnieć, że w razie nie wykonania obowiązku wpisu do rejestru, przedsiębiorcy grożą administracyjne kary pieniężne, do nawet 1 mln zł oraz areszt lub grzywna. W związku z tym importerzy powinni orientować się w temacie oraz dopilnować, by nie zaniedbywać obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów jak i składania z niej sprawozdań.

Z pewnością warto mieć na uwadze, że obowiązki prowadzenia ewidencji może przejąć za przedsiębiorcę organizacja odzysku.

W razie wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z bazy wiedzy znajdującej się na stronie projektu BDO. Jeśli to nie starczy, najlepiej jest nawiązać kontakt z instytucją.

Na naszym blogu znajdziesz artykuł traktujący o imporcie produktów w opakowaniach z Chin, który podkreśla, jak ważna jest rejestracja w BDO.

Szkolenie Online: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6