Numer BDO

W Polsce nastąpiła zmiana polityki w zakresie zarządzania odpadami. Z dniem 1 stycznia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji BDO (Baza Danych Odpadowych). W praktyce oznacza to nałożenie dodatkowych obowiązków na importerów zarówno z Chin, jak i pozostałych krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Między innymi przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, aby umieszczać numer BDO na dokumentach handlowych.

numer BDO

Numer BDO

Wymóg posiadania numeru BDO dotyczy każdego podmiotu, który wprowadza w obieg produkty lub produkty w opakowaniach. Obecnie szacuje się, że ok. 600 tys. przedsiębiorców musi spełnić obowiązek wpisu do Rejestru BDO. Wyszukiwarka BDO umożliwia sprawdzenie czy dana firma posiada już numer BDO.

Indywidualny numer rejestrowy BDO składa się z 9 cyfr arabskich. Otrzymuje się go po dokonaniu po raz pierwszy wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach. Numer jest generowany automatycznie.

Numer BDO na dokumentach handlowych

Ustawa nie precyzuje na jakich typach dokumentów należy umieszczać numer BDO. Dlatego też warto rozważyć podanie numeru BDO w stopce dokumentu obok danych podmiotu lub umieszczenie go na pieczęci firmowej. Zaleca się jednak umieszanie numeru na pismach, które mają charakter dokumentu i wiążą się prowadzoną działalnością (objętą wpisem do Rejestru BDO). Oznacza to konieczność umieszczania numeru BDO na dokumentach typu:

  • faktury VAT – analogicznie jak NIP wraz z oznaczeniem przedsiębiorcy (nazwa, adres),
  • paragony fiskalne,
  • umowy kupna sprzedaży,
  • sprawozdania,
  • karty przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów.
Szkolenie: Import z Chin

Zmiany i okres przejściowy

Chociaż ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r., to większość jej przepisów (z wyłączeniem przepisów karnych) ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r. Zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do BDO dotyczą przede wszystkim:

  • prowadzenia ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
  • składania wniosków w formie papierowej – dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
  • umożliwienia punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
  • możliwości elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

Projektując nowelizację ustawy uwzględniono okres przejściowy. Do 30 czerwca 2020 r. dopuszcza się równolegle prowadzenie ewidencji zarówno w BDO jak i w formie papierowej, pod warunkiem, że przekazujący odpady wystawi w tej formie kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK). Warto przy tym zaznaczyć, że najpóźniej do 31 lipca 2020 r., przedsiębiorcy mają czas, aby papierowe wersje dokumentów wprowadzić do systemu BDO.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem jak dokonać rejestracji w BDO.

ShipHub

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5