Znak UKCA

W związku z wyjściem UK z UE, nastąpił okres przejściowy, czyli czas na ustalenie zmian w warunkach handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Na terenie UE zastosowanie ma znak CE. W związku z tym, że Wielka Brytania nie jest już częścią Wspólnoty, znak CE zostanie tam w głównej mierze zastąpiony przez znak UKCA.

Znak UKCA

Czym jest znak UKCA?

Oznaczenie UKCA (UK Conformity Assessed) to nowy znak produktowy. Od zakończenia okresu przejściowego, będzie on umieszczany na niektórych towarach przeznaczonych do obiegu na terenie Wielkiej Brytanii – Anglii, Szkocji oraz Walii.

Znak CE oraz UKCA mogą zostać umieszczone na produkcie, jeśli odpowiada on odpowiednim regulacjom Wielkiej Brytanii oraz UE.

Przy czym należy zaznaczyć, że UKCA nie będzie zastępował znaku CE w całym Zjednoczonym Królestwie. Towary przeznaczone na rynek Północnej Irlandii nadal będą mogły nosić znak CE zamiast UKCA, mając na uwadze, że:

 • jeśli produkt będzie zatwierdzony przez brytyjskie jednostki, zastosowanie będzie miał znak UK(NI), tylko z możliwością wprowadzenia go do innych części Wielkiej Brytanii
 • ze znakiem CE, północnoirlandzkie produkty będą mogły bez przeszkód istnieć zarówno na rynku Wielkiej Brytanii (wyspie), jak i Unii Europejskiej.
Oznaczenia na rynku Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Jeżeli importowałeś do Wielkiej Brytanii towary przed 1 stycznia 2021 r., nie musisz wprowadzać żadnych zmian. Mogą one być dalej sprzedawane ze znakiem CE, jeśli tylko są one zgodne z regulacjami Wielkiej Brytanii i zostały w pełni wyprodukowane przed końcem 2020 r. Jeśli jednak planujesz po tej dacie sprowadzać dobra do tego kraju, musisz wziąć pod uwagę nowe regulacje. Standardy jednak będą podobne do tych obecnie obowiązujących.

Towar lub jego opakowanie musi nosić znak UKCA po 1 stycznia 2021 r., jeśli spełnia on poniższe warunki:

 • jest on przeznaczony na rynek w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji, Walii)
 • podchodzi pod regulacje dotyczące znaku UKCA
 • wymaga obowiązkowych procedur oceny zgodności strony trzeciej
 • procedury oceny zgodności zostały przeprowadzone przez brytyjskie organy, a dokumenty nie zostały sporządzone przez jednostki uznane przez UE przed 1 stycznia 2021 r.

W większości przypadków, czas dostosowania się do nowych warunków będzie trwał nawet do 1 stycznia 2022 r. Oznacza to, że do nadejścia tej daty, znak CE będzie uznawany za ważny w niektórych przypadkach na terenie Wielkiej Brytanii.

Podkreśla się jednak, że znak CE będzie ważny w tych obszarach Wielkiej Brytanii, gdzie regulacje pozostają takie jak obowiązujące w UE. Jeśli przepisy Wspólnoty wobec CE się zmienią, zostaną one przekształcone także w Wielkiej Brytanii (do końca 2021 r.).

Od 1 stycznia 2023 r., znak UKCA w większości przypadków musi znaleźć się na produkcie. Importer powinien mieć pewność, że znak został umieszczony właściwie.

Bezpłatna konsultacja

Jakie produkty będzie obowiązywał i jak wygląda znak UKCA?

UKCA będzie stosowany przy towarach, które głównie obejmują Dyrektywy Nowego Podejścia. Takie towary często noszą znak CE.

Znak UKCA będzie miał zastosowanie w zakresie:

 • bezpieczeństwa zabawek
 • rekreacyjnych lub prywatnych jednostek pływających
 • prostych zbiorników ciśnieniowych
 • kompatybilność elektromagnetycznej
 • wag nieautomatycznych
 • urządzeń pomiarowych
 • wind
 • urządzeń i systemów ATEX
 • sprzętu radiowego
 • urządzeń ciśnieniowych
 • środków ochrony osobistej
 • urządzeń gazowych
 • maszyn
 • emisji hałasu
 • wyrobów wpadających pod ekoprojekt
 • wyroby aerozolowych
 • sprzętu elektrycznego niskiego napięcia
 • ograniczenia substancji niebezpiecznych.

Produkty, które są objęte oznakowaniem UKCA, ale wobec nich mają zastosowanie specjalne zasady:

 • urządzenia medyczne
 • interoperacyjność systemu kolejowego
 • wyroby budowlane
 • materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.
UKCA

Powyższym znakiem oznaczony będzie sam towar lub jego opakowanie. W niektórych przypadkach, będzie on także umieszczony na instrukcji obsługi i podobnych dokumentach.

Zasady umieszczania znaku UKCA:

 • osobą uprawnioną do oznakowania jest producent lub jego autoryzowany przedstawiciel (jeśli tak stanowią przepisy)
 • jeśli towar posiada znak UKCA, oznacza to, że jest on zgodny z wymaganiami wobec tego produktu
 • ma on zastosowanie tylko jeśli tak stanowią przepisy
 • musi on być czytelny, trwały oraz widoczny
 • jeśli zmniejszony lub zwiększony, znak musi zachować oryginalne proporcje
 • jeśli inaczej nie stanowią odpowiednie przepisy, musi on mieć przynajmniej 5 mm wysokości.

Należy mieć na uwadze, że znak UKCA będzie nieważny w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. Nadal zastosowanie będzie miał znak CE.

Przepisy produktowe w UK a w UE
Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej a w Zjednoczonym Królestwie
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Dokumenty do UKCA

Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel musi przechowywać dokumentację do wglądu przez organy nadzoru rynku przez 10 lat od momentu wprowadzenia produktu na rynek.

Należy posiadać informacje:

 • jak produkt został zaprojektowany oraz wyprodukowany
 • w jaki sposób odpowiada on obowiązującym go regulacjom
 • adres producenta oraz miejsca składowania.

Podobnie jak w przypadku znaku CE, w celu uzyskania znaku UKCA przy większości produktów należy uzyskać deklarację zgodności. UK Declaration of Conformity jest wymagane, aby towar mógł nosić oznakowanie UKCA. Ten dokument, sporządzony przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w określonych przypadkach, musi być przechowywany do wglądu dla organów.

Jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodność właściwa dla Wielkiej Brytanii zawiera między innymi:

 • nazwę i adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
 • numer seryjny produktu, a także model albo typ
 • oświadczanie zgodności z regulacjami
 • dane uznanej jednostki, która dokonała oceny zgodności
 • nazwę aktu, wobec którego produkt jest zgodny
 • datę wydania deklaracji.

Jaka jest rola importera?

Importer musi się upewnić, że:

 • towar posiada informacje dotyczące przedsiębiorstwa (do końca 2022 r. dane mogą być umieszczone w dokumentacji dołączanej do produktu)
 • produkty odpowiadają odpowiednim regulacjom
 • towar przeszedł pozytywnie właściwe badania i posiada wymagane oznaczenia
 • dokumentacja techniczna otrzymana od producenta jest właściwa i poprawna
 • przechowuje kopię deklaracji zgodności przez 10 lat.
Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 13