Odprawa czasowa i karnet ATA

Odprawa czasowa to procedura pozwalająca na użytkowanie towarów na obszarze celnym Unii Europejskiej, bez uiszczania opłat celnych i stosowania środków polityki handlowej. Obowiązuje wyłącznie w warunkach określonych przez przepisy prawa celnego. Ubiegający się o odprawę czasową mają możliwość przejścia złożonej procedury lub skorzystania z karnetu ATA. Przybliżamy szczegóły związane ze zwolnieniem z opłat celnych w ramach odprawy czasowej.

Odprawa czasowa

Warunki korzystania z odprawy czasowej

Możliwość skorzystania z odprawy czasowej mają przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się poza granicami UE, a chcą wwieźć swoje produkty na jej teren w określonym celu. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku prezentowania towarów na targach. Procedura dotyczy także przedsiębiorców posiadających siedzibę na obszarze celnym Unii, którzy zamierzają przez dany okres korzystać z towarów nieunijnych. W obu wypadkach zniesienie należności celnych przywozowych może być całkowite lub częściowe.

Stosowanie odprawy czasowej następuje wyłącznie, jeśli:

 • użytkowany towar nie ulegnie żadnym zmianom, poza wymaganymi (np. naprawa, konserwacja, przeglądy, regulacje oraz wszelkie działania związane z zapewnieniem zgodności z wymogami technicznymi)
 • określony zostanie dokładny cel przywozu produktów
 • towar jest identyfikowalny
 • spełnione zostaną wszystkie wymagane przez przepisy prawa celnego warunki, odnoszące się do zwolnienia z opłat celnych.

Termin powrotnego wywozu towarów ustala organ celny. Może on jednak na wniosek przedsiębiorcy przedłużyć wyznaczony termin, jeśli wymagają tego okoliczności.

Odprawa czasowa a zwolnienie z opłat celnych

1. Całkowite zwolnienie z opłaty.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, całkowite zwolnienie z opłaty należności celnych, w przypadku tymczasowego wwozu ich do Unii, dotyczy towarów takich jak:

 • środki transportu, palety oraz kontenery, akcesoria i wyposażenie
 • produkty osobistego użytku, a także sprzęt sportowy przywożony przez podróżnych
 • materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy
 • materiały do pomocy podczas katastrof
 • sprzęt medyczny, chirurgiczny oraz laboratoryjny
 • zwierzęta
 • materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe
 • inne towary przywożone okazjonalnie, na okres czasu nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty.

Przedsiębiorca musi zapłacić 3% kwoty należności celnych przewozowych, która miałaby zostać opłacona za dane produkty, jeśli zostałyby dopuszczone do obrotu w dniu objęcia ich odprawą czasową. Dotyczy ono towarów, które nie zostały wskazane w katalogu produktów objętych całkowitym zwolnieniem. Obowiązuje również w przypadku niespełniania wszystkich określonych dla nich przepisów lub są przywożone w celach konsumpcyjnych.

Szkolenie: Import z Chin

Jak ubiegać się o odprawę czasową?

Procedurę uzyskania pozwolenia na dokonanie odprawy czasowej można uzyskać listownie, elektronicznie lub osobiście w urzędzie celno-skarbowym. Przedstawiamy, co należy zrobić, aby ubiegać się o pozwolenie na odprawę czasową.

1. Wniosek o pozwolenie.

W celu uzyskania pozwolenia na procedurę odprawy czasowej należy z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć wniosek. Zrobimy to osobiście w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Jedną z możliwości wnioskowania jest złożenie zgłoszenia celnego przy użyciu dokumentu SAD. W przypadku zastosowania tej metody, należy dołączyć także dwa egzemplarze tzw. „dokumentu dodatkowego”.

2. Zgłoszenie w formie karnetu ATA.

Karnet ATA został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z udziałem Międzynarodowego Biura Izb Handlowych. Jest to uznawany międzynarodowo dokument celny, służący do usprawnienia procedury czasowej odprawy celnej. Posiadacz takiego karnetu nie jest zobowiązany do składania depozytów na wszystkich przekraczanych granicach, wypełnienia dokumentu SAD, czy deklaracji celnych.

Karnet ATA obowiązuje obecnie w 78 krajach. Stosuje się go, aby bez konieczności uiszczania opłat celnych przewieźć towary w określonym celu. Obejmuje m.in.:

 • próbki towarów i wzory handlowe przewożone w celu akwizycji, rozpoznania rynku, demonstracji poprzedzającej zawarcie kontraktu handlowego
 • produkty prezentowane na targach, wystawach oraz pokazach
 • wyposażenie zawodowe, czyli instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, sprzęt sportowy itp.

Należy mieć na uwadze, że karnetów ATA nie stosuje się do przewozu produktów spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży, przetworzenia, modernizacji oraz naprawy.

Karnet ATA

Odprawa czasowa – jak uzyskać karnet ATA?

W Polsce karnety ATA wydawane są przez Krajową Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie. Ubieganie się o otrzymanie karnetu ATA wymaga od nas uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Aby uzyskać taki karnet, należy wypełnić oraz donieść odpowiednią do tego dokumentację:

1. Wypełniony wniosek oraz formularze karnetu ATA.

Wypełnienie oraz podpisanie formularza wniosku jest jednoznaczne z potwierdzeniem przestrzegania przepisów celnych. Działanie to zobowiązuje nas również do poniesienia wszelkich opłat w przypadku nieodpowiedniego użycia karnetu ATA. Wnioski o wydanie karnetu ATA można otrzymać na miejscu w Dziale Karnetów ATA lub drogą pocztową, jeśli zgłosimy taką prośbę.

2. Dokumenty rejestrowe firmy.

Dokumenty rejestrowe firmy konieczne do uzyskania karnetu ATA to: KRS, wpis do rejestru o działalności gospodarczej lub inny wpis do rejestru publicznego, dokument o nadaniu nr REGON, dokument o nadaniu nr NIP.

Ważność karnetu ATA to 12 miesięcy, jednak wciąż musimy pamiętać o przestrzeganiu terminu wyznaczonego przez organ celny. Termin ważności tego dokumentu nie podlega możliwości przedłużenia.

Podsumowanie

Odprawa czasowa jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy na określony okres chcą wwieźć towary na obszar celny Unii Europejskiej. Uzyskanie pozwolenia na dokonanie tej procedury umożliwia złożenie odpowiedniego wniosku oraz dokumentów lub wykorzystanie karnetu ATA. Pozwala na częściowe lub całkowite zniesienie należności celnych przywozowych, więc jest dla nas w takiej sytuacji zdecydowanym udogodnieniem.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7