Import One Stop Shop (IOSS) – procedura szczególna

Wszystkie towary importowane do Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu VAT. IOSS, czy Importowy Punkt Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop), to procedura ułatwiająca importerom sprzedaż towarów na terenie UE. Uiszczanie VAT w ramach transgranicznego handlu między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C, business-to-consumer) od czasu wprowadzenia IOSS stało się prostsze.

import one stop shop

Co to jest One Stop Shop?

One Stop Shop to unijny pakiet VAT dla sektora e-commerce, która został wprowadzony i obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Zastąpił on VAT MOSS (Mały Punkt Kompleksowej Obsługi w zakresie podatku od towarów i usług). Obejmuje on firmy świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne oraz nadawcze. OSS dotyczy także przedsiębiorców sprzedających towary osobom fizycznym na terenie UE kanałami online (tzw. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, WSTO).

Podatnik VAT rejestruje się w jednym państwie członkowskim UE zamiast w każdym kraju, gdzie prowadzi sprzedaż w relacji B2C. Należy mieć na uwadze, że stawki VAT różnią się między krajami w UE. Państwa członkowskie UE to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Co to jest Import One Stop Shop (IOSS)?

Jakie warunki muszą być spełnione by skorzystać z IOSS?

 • Procedura szczególna IOSS dotyczy sprzedaży na odległość (osobom fizycznym w UE) towarów importowanych o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 EUR.
 • Dostawca spoza UE (bez stałej siedziby w UE) musi wyznaczyć pośrednika mającego siedzibę w UE, który uiści VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych. Taki pośrednik musi uzyskać numer indentyfikacyjny w IOSS do przekazania organowi celnemu.
 • Towary nie mogą mieć statusu unijnego, to znaczy w momencie sprzedaży towary nie mogą znajdować się w UE.
 • Towar deklarowany w ramach procedury IOSS nie może podlegać podatkowi akcyzowemu (nie mogą być to wyroby tytoniowe, alkoholowe, itd.).

Przez Importowy Punkt Kompleksowej Obsługi można deklarować i uiścić VAT za takie towary.

Bezpłatna konsultacja

Jak działa IOSS?

Procedura IOSS polega na tym, że:

 1. Dostawca sprzedający towary o wartości do 150 EUR z krajów trzecich konsumentom w UE nalicza VAT, gdy klient dokonuje zakupu.
 2. Sprzedawca (lub jeśli jest spoza UE, jego przedstawiciel) składa elektroniczną deklarację (dział XII w rozdz. 9 ustawy o VAT) oraz uiszcza podatek globalnie (w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji) w portalu IOSS zgodnie z państwem członkowskim, w którym jest zarejestrowany.
 3. W efekcie sprzedawane towary korzystają ze zwolnienia z podatku VAT przy imporcie, co znacznie usprawnia odprawę celną.
 4. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji transakcji objętych szczególną procedurą importu i przechowywać dokumentację przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji.

Rejestracja w IOSS

Dla całej UE wystarczy jedna rejestracja w IOSS. Można jej dokonać m.in. na stronie rządowej RP podatki.gov.pl. Znajdują się tam interaktywne formularze, które zatwierdza się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz dot. zgłoszenia podatnika znajduje się pod nazwą VII-R.

Jeśli sprzedawca działa przez pośrednika, oprócz zgłoszenia rejestracyjnego VII-R należy przesłać (tłumaczenie przysięgłe na jęz. polski):

 • oryginał potwierdzenia rejestracji do VAT w kraju siedziby podatnika,
 • umowę zawartą między podatnikiem a pośrednikiem,
 • wypis z rejestru handlowego/inny dokument świadczący o reprezentacji spółki np. umowa spółki, statut (oryginał tłumaczenia) wraz z kopią wersji obcojęzycznej).

Uwaga! Pośrednik musi się uprzednio zarejestrować, aby działać w ramach procedury IOSS. Dopiero po rejestracji może on zarejestrować płatnika, z którym podpisał umowę.

Deklaracja VAT w ramach ISSO

 • Przedsiębiorca uiszczający VAT (podatnik) lub jego pośrednik musi wypełnić i wysłać elektroniczne miesięczne deklaracje VII-DO (“Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury importu IOSS”).
 • Termin to okres do końca miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Jedna deklaracja UE odnosi się do transakcji zrealizowanych we wszystkich państwach członkowskich. Stosuje się tę stawkę VAT, gdzie dokonywana jest dostawa.
 • Jeśli sprzedaż nie miała miejsca w danym miesiącu, wysyła się zerową deklarację.

Podatnik/pośrednik uiszcza całą kwotę podatku należnego (w walucie euro bez zaokrąglania) wynikającą z deklaracji VAT na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Należy tego dokonać najpóźniej do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Import One Stop Shop (IOSS) – podsumowanie

Import One Stop Shop (IOSS) to procedura szczególna dotycząca sprzedaży na odległość (konsumentom w UE) towarów importowanych o wartości do 150 EUR. Powyżej tej kwoty procedura nie ma zastosowania.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2