Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych (w skrócie DWU lub DoP – Declaration of Performance) oraz etykieta (zawierająca oznakowanie CE) wiążą się z wprowadzaniem wyrobu na rynek. Dlatego też dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o danym wyrobie budowlanym. Sprzedaż materiałów budowlanych regulują przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 305/2011 oraz krajowa ustawa o wyrobach budowlanych. W związku z tym dotyczy wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE.

deklaracja właściwości użytkowych

Poza tym deklaracja DWU zastępuje obowiązujące do 1 lipca 2013 deklaracje zgodności DZ. Głównym celem wprowadzenia DWU jest umożliwienie odbiorcom – użytkownikom łatwego porównania produktów dostępnych na rynku, na podstawie konkretnych danych, które pozwolą na maksymalne dopasowanie produktu do ich potrzeb.

Wymagania związane z deklaracją właściwości użytkowych

Obowiązkowi sporządzenia DWU podlegają wszyscy producenci wyrobów budowlanych, podlegających pod normy zharmonizowane i przez to wymagają zamieszczenia oznakowania CE. Co więcej producent ma obowiązek każdemu odbiorcy wystawić dokument „Deklaracja Właściwości Użytkowych” w pełnej treści.

Dodatkowo każda deklaracja właściwości użytkowych musi:

  • zostać dostarczona dla każdego produkty w formie papierowej lub elektronicznej
  • zawierać numeru partii wyrobu objętego tą deklaracją,
  • być dostarczona razem z wyrobem.
Szkolenie: Import z Chin

Declaration of performance – błędy przy sporządzaniu:

  • zamieszczanie wieloznacznych informacji, które utrudniają ustalenie zakresu odpowiedzialności (np. jedna deklaracja obejmuje wiele typów wyrobu o różnych właściwościach użytkowych)
  • traktowanie deklaracji zgodności jako deklaracji właściwości użytkowych

Różnice między deklaracją DWU a deklaracją zgodności

Chociaż deklaracja zgodności potwierdza zgodność produktu z normami i aprobatami technicznymi, to nie umożliwia odbiorcy na zidentyfikowanie produktu. Wynika to z tego, że często pozostaje jedynie do dyspozycji producenta. W rezultacie przed wprowadzeniem DWU użytkownik produktu otrzymywał częściową informację o zgodności produktu z normami zharmonizowanymi.

Poza tym deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem który zawiera pełną charakterystykę danego produktu. W związku z tym dowodzi czy dany produkt spełnia podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych. Co więcej każdy produkt, w zależności od planowanego zastosowania, posiada minimalnie różny zakres charakterystyki. Na tej podstawie możliwe staje się porównanie między sobą dwóch lub więcej wyrobów.

Deklaracja właściwości użytkowych – proces wystawiania

1. Określenie właściwości użytkowych wyrobu, jego możliwe zastosowanie i metodologię badań (na podstawie europejskiej normy zharmonizowanej). Z tego powodu produkt może być przebadany jedynie w oparciu o wytyczne ujęte w danej normie. Ponadto podstawą badań nie może być ani norma krajowa, ani żadna inna. Oznacza to, że badania są przeprowadzane przez akredytowane, notyfikowane laboratorium, posiadające stosowne uprawnienia.

2. Otrzymanie oznakowania CE, które potwierdza jego właściwości i stanowi gwarancję jakości wykonania.

3. Powołanie przez producenta Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wydanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (Declaration of performance) dla danego produktu.

4. Wprowadzenie produktu na rynek.

Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy dany produkt nie podpada pod odpowiednią normę zharmonizowaną, producent może:

  • zwrócić się do uprawnionych jednostek z wnioskiem o opracowanie Europejskiej Oceny Technicznej albo
  • przebadać wyrób pod kątem zgodności z Polską Normą, na podstawie której przyznany zostaje znak budowlany B

Ponadto Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU i Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KDWU to dokumenty, które są potwierdzeniem przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobu budowlanego, który klasyfikuje się według:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

lub

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966)
Webinar: Oznakowanie CE

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0