Import produktów w opakowaniach z Chin – obowiązki importerów

Import produktów w opakowaniach z Chin wiąże się z wieloma obowiązkami. Zobowiązania te mają związek między innymi z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Importerzy, którzy wprowadzają na terytorium Polski towary w opakowaniach, zobowiązani są do zapewnienia odzysku z odpadów opakowaniowych. W przeciwnym razie będą oni musieli uiścić opłatę produktową (recyklingową). Wszyscy importerzy, którzy wprowadzają na teren Polski towary w opakowaniach są również zobowiązani do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

import produktów w opakowaniach

Import produktów w opakowaniach z Chin

Z obowiązkami przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, zasadami postępowania z odpadami powstałymi z produktów oraz zasadami ustalania i pobierania opłaty produktowej zapoznać się można w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Dowiemy się z niej, że importer ma obowiązek zapewnić odzysk, w tym przede wszystkim recykling, odpadów powstałych z opakowań produktów wprowadzonych na terytorium Polski. Jeśli się z tego nie wywiąże, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej. Kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ekologii.

Warto zauważyć, że za importerów uważa się również tych przedsiębiorców, którzy dokonują importu na własne potrzeby.

Nie każde opakowanie podlega pod te przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, opakowaniami nie są m.in:

 • pudełka po słodyczach
 • torebki do wysyłania pocztą katalogów i czasopism (z zawartością)
 • folia pokrywająca opakowania płyt CD
 • opakowania na płyty CD, DVD i kasety wideo (sprzedawane razem z płytami CD, DVD lub kasetami wideo.

Import produktów w opakowaniach z Chin – rejestracja w BDO

Na podstawie ustawy o odpadach przedsiębiorcy zobowiązani są do rejestracji w internetowej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska i jest prowadzony przez marszałków województw. Otwarty w 2018 roku system zastąpił dotychczasowy rejestr GIOŚ. Rejestracja w bazie danych dotyczy m.in. przedsiębiorców, którzy wprowadzają na teren Polski:

 • produkty w opakowaniach i opakowania
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • pojazdy
 • baterie i akumulatory
 • opony, preparaty smarowe i oleje.

Wraz z ustanowieniem obowiązku rejestracji w BDO przedsiębiorcy, którzy sprowadzają (np. z Chin) produkty w opakowaniach, otrzymali również nowe obowiązki. Po rejestracji w bazie, każdy przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten należy umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, a więc na fakturach, paragonach, umowach. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne (do 1 mln zł). Oprócz informacji o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, w BDO znajdziemy też dane na temat osiąganych poziomów odzysku i recyklingu.

Sprawdź nasz darmowy poradnik o BDO.

Inne obowiązki importerów produktów w opakowaniach

Jak spełnić obowiązek zapewnienia odzysku odpadów opakowaniowych?

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych może być realizowany:

 • samodzielnie przez przedsiębiorcę
 • za pośrednictwem organizacji odzysku.

W przeciwnym razie przedsiębiorca będzie wezwany do uiszczenia opłaty produktowej.

Kiedy przenieść obowiązek na oddzielną organizację?

Może się okazać, że współpraca z organizacją odzysku będzie bardziej korzystna dla przedsiębiorcy. Wiąże się to z kosztami od ok. 1 tys. zł netto za rok. Opłaty z tego tytułu są zależne od:

 • cennika organizacji odzysku opakowań
 • charakterystyki obowiązujących sprawozdań
 • liczby tabel w sprawozdaniu łącząca się z zakresem wpisu do BDO
 • ilości opakowań wprowadzanych na rynek i ich rodzaje.

Przeniesienie obowiązku opłaca się szczególnie, jeśli masa wprowadzonych opakowań przekracza krytyczny limit 1 tony. Ponadto, możesz realizować obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez organizację odzysku opakowań.

Kiedy się płaci opłatę produktową?

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów produktowych, uiszcza opłatę produktową. Opłata jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. Do tego samego dnia należy również złożyć w urzędzie marszałkowskim sprawozdanie OŚ-OP1 z informacjami na temat wysokości należnej opłaty produktowej oraz masie wprowadzonych opakowań.

Bezpłatna konsultacja

Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej?

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Podstawę obliczenia opłaty stanowi masa produktów w kilogramach. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań według Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. 2014 poz. 1972) wynoszą:

Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Jednostkowa stawka za 1 kg
Opakowania z tworzyw sztucznych 2,70 zł
Opakowania z aluminium 1,40 zł
Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,80 zł
Opakowania z papieru i tektury 0,70 zł
Opakowania ze szkła 0,30 zł
Opakowania z drewna 0,30 zł
Opakowania wielomateriałowe 1,70 zł
Pozostałe opakowania 1,00 zł
Import w opakowaniach - opłata

Podsumowanie

Wprowadzający produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odzysku odpadów opakowaniowych. Importerzy produktów w opakowaniach, którzy nie wywiążą się z obowiązku zapewnienia odzysku odpadów z opakowań, muszą uiścić opłatę produktową (recyklingową) od pewnej kwoty. Opłata produktowa ma przede wszystkim na celu zmotywowanie przedsiębiorców do zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Zamiast uiszczać opłatę, przedsiębiorcy mogą realizować obowiązek sposobami, które będą korzystniejsze dla środowiska, a także bardziej opłacalne finansowo. Importując opakowania, wyroby w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory lub opony i oleje, jesteś zobowiązany do rejestracji w BDO.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem na temat importu opakowań z Chin.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4 / 5. Ilość głosów: 4