Ubezpieczenie cargo

Co zrobić, by uchronić towary lub ogólnie przedmioty transportu podczas przewozu oraz prac załadowczych? Jedną z metod na uchronienie się od potencjalnych strat mienia od niezależnych od nas nieszczęśliwych okoliczności, jest zawarcie umowy zwanej ubezpieczenie cargo.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo

Wykupienie ubezpieczenia cargo umożliwia uzyskanie rekompensaty finansowej, jeżeli w trakcie przewozu i prac załadowczych, a także w czasie składowania, mienie (ładunek) zostanie zniszczone, uszkodzone lub skradzione.

Ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe oraz międzynarodowe. Stosuje się je w przewozie ładunków w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym śródlądowym oraz morskim.

Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystko można ubezpieczyć w ramach cargo. Wyłączone są takie przedmioty jak dokumenty czy dzieła sztuki, a także żywe zwierzęta.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie cargo?

Polisę cargo wykupić mogą:

 • przedsiębiorstwa handlowe
 • dystrybutorzy
 • zakłady produkcyjne
 • przedsiębiorstwa transportowe, jako dodatek do polisy OC.

Ubezpieczenie cargo przeznaczone jest dla przedsiębiorstw, które transportują własne mienie, lub są zleceniobiorcą takich przewozów. Przez okres przewozu objętym ubezpieczeniem w pierwszym wypadku rozumie się czas od zakończenia załadunku do rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym. Gdy to zewnętrzne przedsiębiorstwo dokonuje transportu – od przyjęcia ładunku do jego wydania odbiorcy określonemu w liście przewozowym.

Przedmiotem ochrony są między innymi surowce, półprodukty, produkty oraz towary, na przykład na paletach lub w kontenerach.

Przypadki objęte polisą cargo

Ubezpieczenie cargo ma zastosowanie w wielu przypadkach. Umożliwia ono ubezpieczenie ładunku od szkód spowodowanych żywiołami natury jak trzęsienie ziemi, pożar, deszcz nawalny czy wiatr huraganowy. Mogą w nim także być zawarte klauzule dotyczące następstw ataków terrorystycznych lub rabunkowych. Głównie, ubezpiecza ono od uszkodzenia ładunku.

Szkolenie: Import z Chin

Jakie są rodzaje ubezpieczenia cargo?

Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od danego rodzaju. Dostępne są trzy warianty:

1. Zakres podstawowy cargo obejmujący szkody będące następstwami takich zdarzeń losowych, jak:

 • deszcz nawalny
 • grad
 • uderzenie pioruna
 • huragan
 • powódź
 • lawina
 • osuwanie i zapadanie się ziemi
 • trzęsienie ziemi
 • eksplozja
 • pożar
 • dewastacja
 • rabunek
 • uderzenie przedmiotu w środek transportu
 • wypadek środka transportu.

2. Zakres rozszerzony cargo obejmujący zakres podstawowy oraz dodatkowo szkody powstałe z przyczyn:

 • kradzieży ładunku wraz ze środkiem transportu
 • kradzieży z włamaniem.

3. Najbardziej kompleksowy – pełny zakres ubezpieczenia cargo.

Obejmuje on wszelkie szkody w przewożonym ładunku wcześniej niewymienione. Jest to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Zawiera on klauzule o:

 • aktach terroryzmu
 • zamieszkach, strajkach, rozruchach
 • klauzule branżowe odpowiednie dla danego typu towaru.

Typy polis cargo

Na tym nie koniec rozróżnienia typów cargo. W ramach ubezpieczenia cargo można zawrzeć polisę jednostkową, otwartego pokrycia i obrotową.

Polisa jednostkowa

Polisę jednostkową zawiera się tylko na czas przewozu określonego ładunku. Wybiera się ją, gdy zawarcie polisy na dłuższy okres nie jest opłacalny.

Polisa otwartego pokrycia

Polisa otwartego pokrycia obowiązuje przez następne 12 miesięcy od jej nawiązania. Zakres ubezpieczenia oraz stawka ubezpieczenia zostają określone w momencie zawarcia umowy. Aby dany ładunek został objęty polisą, należy przed procesem transportowym zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela. Dzięki temu można ubezpieczyć tylko wybrane ładunki. Z takiej polisy rozlicza się okresowo lub po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Polisa obrotowa

Zasady polisy obrotowej są podobne jak w przypadku polisy otwartego pokrycia, lecz obejmuje ona każdy ładunek podczas najbliższych 12 miesięcy. Oznacza to, że każdy ładunek jest automatycznie ubezpieczony. W przypadku polisy obrotowej, w celu rozliczenia należy dostarczyć ubezpieczycielowi oświadczenie o wysokości obrotu.

Typy polis cargo

Ile kosztuje ubezpieczenie cargo?

Koszt ubezpieczenia związany jest z poziomem pokrycia polisy. Im szerszy zakres, tym stawka jest wyższa. Dlatego, koszt zależy także od typu towaru – dla przykładu, ładunek zawierający urządzenia elektroniczne jest bardziej podatny na rabunek, niż zawierający środki farmaceutyczne. Warto także zauważyć, że polisy jednostkowe są droższe od polisy otwartego pokrycia czy obrotowej w przeliczeniu na faktyczną ilość ubezpieczonego ładunku. Przy polisie obrotowej oszczędzamy także czas, gdyż nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania ładunku.

Zawarcie umowy ubezpieczenia cargo jest nie tylko dodatkową ochroną, ale także pewnego rodzaju inwestycją. Mając na względzie potencjalne straty związane z utratą towarów, zawarcie umowy ubezpieczenia wydaje się opłacalne.

Typ cargo
Dane: SensiGuard® Supply Chain Intelligence Center (SCIC)

Różnica między ubezpieczeniem cargo a OCPD

Jedną z głównych różnic między ubezpieczeniem cargo a OCPD to fakt, że OCPD (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego) podlega ograniczeniom z racji przepisów prawa transportowego oraz konwencji CMR. Stosowany jest on przez przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem dóbr, co znaczy, że chroni przewoźnika, podczas gdy ubezpieczenie cargo zabezpiecza właściciela towaru.

Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany do polisy cargo przeczytaj o tym, dlaczego warto zawrzeć umowę o ubezpieczenie kontenera. Dzięki temu unikniesz ogromnych strat, jako że zawsze istnieje ryzyko utraty towarów.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10