Porównanie Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020

Międzynarodowe Reguły Handlu, zwane także Incoterms, ustalają warunki sprzedaży stosowane na całym świecie. Określają podział kosztów i obowiązków sprzedającego oraz kupującego. Reguły te aktualizowane są co 10 lat. W Incoterms 2010 zmniejszono ilość reguł z 13 do 11 w porównaniu z Incoterms 2000. W Incoterms 2020 nadal obowiązuje 11 zasad podzielonych na grupy C, D, E oraz F. Poniżej przedstawiamy porównanie Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020.

Porównanie Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020

Porównanie Incoterms 2010 oraz Incoterms 2020 – wprowadzone zmiany

Różnice pomiędzy Incoterms 2010 a Incoterms 2020 nie są tak wielkie, jak to było w przypadku przejścia z Incoterms 2000 na Incoterms 2010.

Jedną z większych różnic jest dokonanie zmiany nazwy DAT (Delivered at Terminal) na DPU (Delivered at Place Unloaded) ze względu na błędy w interpretowaniu słowa „terminal”.

Inną zmianą jest podniesienie stopnia ubezpieczenia w regule CIP, chyba, że w umowie zostało ustalone inaczej. Klauzula instytutowa została poniesiona z poziomu C do A. Dla reguły CIF poziomem ubezpieczenia jest nadal klasa C.

Incoterms 2020 wspomaga sprzedawcę, gdy reguła FCA jest stosowana w połączeniu z akredytywą. Kupujący może żądać od przewoźnika, by ten dostarczył sprzedawcy dokument potwierdzający załadowanie towaru. Banki wystawiające akredytywy wymagają okazania konosamentu. W nowych zasadach podkreślono, że przewoźnik nie jest zmuszony do spełnienia tego żądania. Lepszym rozwiązaniem jest wysunięcie żądania przez bank o wystawienie listu przewozowego wskazującego otrzymanie do wysyłki zamiast dokumentu świadczącego o jego załadowaniu.

Ogólnie, zasady zostały w pewnym stopniu uproszczone, by zmniejszyć prawdopodobieństwo niepoprawnego ich stosowania. Uszczegółowiono wymogi bezpieczeństwa w ramach zobowiązań i kosztów przewozu. Incoterms 2020 obejmuje uzgodnienia dotyczące przewozu własnymi środkami transportu w regułach: FCA, DAP, DPU oraz DDP.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Przewidywane a rzeczywiste zmiany wprowadzone do Incoterms 2020

Przewidywano, że reguła FAS zostanie wykreślona z powodu zbyt wielu podobieństw do FCA. Prognozowano także usunięcie EXW, często uważanej za bardziej odpowiednią dla handlu wewnętrznego. Usunięcie EXW wiązałoby się także z poszerzeniem najczęściej stosowanej reguły FCA. Utworzono by dwa podtypy FCA, jeden do stosowania w transporcie drogowym, a drugi w transporcie morskim.

Przepowiadano rozbicie reguły DDP na DPP oraz DTP. Miałyby one różnić się miejscem, do którego sprzedawca jest odpowiedzialny za koszty związane w towarem.

Prognozowano także pojawienie się nowej reguły CNI (Cost and Insurance) wypełniającej lukę między FCA, CFR oraz CIF.

Kolejną zmianą miałby być modyfikacja reguł FOB oraz CIF. Do czasu wejścia w życie Incoterms 2010, te dwie reguły mogły być stosowane do transportu kontenerów. W Incoterms 2020 funkcja ta zostałaby ponownie wprowadzona.

Okazało się, że zmiany te nie zostaną wprowadzone w Incoterms 2020.

Żadne reguły nie zostały usunięte lub dodane, jedynie jednej z zasad nadano nową nazwę. W pełnym przewodniku po Incoterms 2020 zagłębisz się w szczegóły.

Kolejnej aktualizacji Międzynarodowych Zasad Handlu można spodziewać się w 2030 r.

Szkolenie: Import z Chin

***

Poniżej prezentujemy wcześniej przewidywane zmiany dotyczące nowej wersji Incoterms. Jak widać, wiele z tych przewidywań się nie spełniło. Uwaga! Zastrzegamy, że poniższy opis ma charakter poglądowy – faktyczne zmiany w zbiorze Incoterms zostały opisane powyżej oraz w tym kompleksowym przewodniku.

Kontrowersyjne propozycje zmian Incoterms 2020

Głośne zmiany, które mają pojawią się w zbiorze Incoterms 2020, to zlikwidowanie formuł EXW i DDP. Uzasadnieniem decyzji o usunięciu tych dwóch formuł jest to, że w większości dotyczą transakcji wewnątrzkrajowych. Regułę EXW, która przewiduje najmniejsze zaangażowanie ze strony sprzedającego, stosują często niedoświadczeni eksporterzy. Importerzy korzystają z niej, jeśli chcą mieć całkowitą kontrolę nad procesem transportu towaru. Natomiast reguła DDP odwrotnie oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony kupującego. Stosuje się ją na przykład w przypadku wysyłki próbek lub zapasowych części.

Zlikwidowanie EXW oznacza, że sprzedający zawsze będzie zobowiązany co najmniej do dokonania odprawy celnej eksportowej i przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego (a nie jedynie do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego jak w przypadku EXW).

Czy zniknie DDP?

Reguła Incoterms 2010 DDP wywołuje pewne niejasności, ponieważ przewiduje pokrycie przez eksportera wszystkich kosztów związanych z procedurą celną importową, niezależnie od miejsca dostarczenia towaru. W zbiorze Incoterms 2020 mają pojawić się dwie formuły oparte na znikającej DDP. W obu przypadkach sprzedający będzie ponosić odpowiedzialność za formalności i koszty związane z odprawą celną importową. Na podstawie nowej reguły DTP (Delivered at Terminal Paid) towary będą dostarczane do terminalu w kraju importera, natomiast DPP (Delivered at Place Paid) – do wybranego miejsca przeznaczenia. W ten sposób powstanie zbiór czterech uzupełniających się formuł: gdy towary dostarczone są do terminalu docelowego z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DTP) lub bez (DAT) oraz gdy towary dostarczone są do określonego miejsca przeznaczenia z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DPP) lub bez (DAP).

Czy FOB i CIF się zmienią?

Reguły FOB i CIF są najczęściej używanymi Incoterms 2010 w przypadku światowego importu z Chin. Odnoszą się do transportu ładunków masowych drogą morską. Nie są zalecane przy przewozie towarów w kontenerach, jednak ze względu na ich popularność, często używa się ich niepoprawnie. Tym bardziej, że 80% światowego handlu odbywa się w kontenerach. W wersji Incoterms 2020 możliwe są zmiany, na podstawie których FOB i CIF będą odnosić się również do transportu kontenerowego.

Incoterms 2010 a Incoterms 2020 – przewidywania

Zniknąć ma również reguła FAS, którą przedsiębiorcy wybierają rzadko, gdyż jej zastosowanie często pokrywa się z popularniejszymi FCA czy FOB. Natomiast reguła FCA może zostać podzielona na jedną odnoszącą się do transportu morskiego i drugą odnoszącą się do transportu lądowego.

Międzynarodowa Izba Handlowa planuje wprowadzenie nowej formuły – CNI (Cost and Insurance), która miałaby wypełnić lukę między FCA a CFR/CIF. Zgodnie z nową regułą, poniesienie kosztów ubezpieczenia towaru byłoby obowiązkiem sprzedawcy, za to kupujący pokrywałby koszty tranzytu.

Oprócz usunięcia niektórych formuł i stworzenia nowych, komitet ICC analizuje także dodatkowe kwestie, które uwzględni w Incoterms 2020. Wśród nich znajdują się takie tematy jak bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między Incoterms a międzynarodową umową handlową.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8