Import próbek z Chin a cło

Zamawiając towary z Chin, przedsiębiorcy dla własnego bezpieczeństwa negocjują z chińskim producentem wcześniejsze wysłanie im próbki (sample) danego towaru. Z perspektywy zamawiającego taka praktyka umożliwia sprawdzenie czy wyrób spełnia ich wymagania jakościowe. Natomiast dla producenta jest to okazja do zaprezentowania produktu i szansa na zdobycie klienta. Okazuje się jednak, że istnieją przepisy, które umożliwiają zwolnienie z konieczności zapłaty cła. Import próbek z Chin a cło – o czym należy pamiętać?

import próbek a cło

Czym jest próbka i kiedy może być zwolniona z cła?

Zwolnienie z zapłaty cła dotyczy jedynie konkretnej grupy towarów klasyfikowanych jako sample. Zgodnie z przepisami celnymi i podatkowymi zwalnia się od podatku import próbek towarów mających nieznaczną wartość i mogących służyć jedynie uzyskaniu zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na terytorium kraju (art. 67 ustawy o VAT). Niestety brakuje jednak definicji, która jednoznacznie określałaby wartość próbki umożliwiającej ominięcie zapłaty cła. Zależy to przede wszystkim od indywidualnej opinii urzędnika.

Zwolnieniu od cła podlegają również sample, które reprezentują pewną określoną kategorię już produkowanych towarów (lub które zamierza się produkować), pod warunkiem, że:

  • należą one do osoby zamieszkałej za granicą i są importowane jedynie celem przedstawienia lub zademonstrowania na terytorium importującym dla ubiegania się o zamówienia towarów, które będą dostarczone z zagranicy
  • nie będą sprzedawane ani brane do normalnego użytku, a jedynie używane do celów pokazowych; że nie będą używane w jakichkolwiek bądź sposób celem wynajęcia lub za wynagrodzeniem w czasie ich znajdowania się na terytorium importującym
  • są przeznaczone do reeksportu we właściwym czasie
  • nadają się do zidentyfikowania przy reeksporcie (okres, w którym zezwala się na reeksport próbek zwolnionych od ceł importowych, nie powinien przekraczać 6-ciu miesięcy). Przy czym termin „próbki” nie obejmuje artykułów identycznych, sprowadzonych przez tę samą osobę lub wysyłanych do tego samego odbiorcy w takiej ilości, że wzięte jako całość nie stanowią już próbek według normalnych zwyczajów handlowych.
Import z Chin w 2021

Ustalanie wartości towaru

Otóż przy określaniu wartości towaru władze celne terytorium importującego biorą pod uwagę wartość każdej próbki indywidualnie lub wartość ogólną wszystkich próbek, stanowiących część tej samej przesyłki. Wartość przesyłek wysyłanych przez tego samego dostawcę do różnych odbiorców nie będzie przy stosowaniu tego paragrafu liczona łącznie nawet wówczas, gdy przesyłki te będą importowane jednocześnie.

Oznaczanie towaru jako próbki – zwolnienie z cła

Okazuje się, że dla uzyskania zwolnienia od cła przy imporcie władze celne terytorium importującego mogą żądać pozbawienia wartości użytkowej próbki. W praktyce oznacza to więc konieczność ostemplowania, rozdarcia czy przedziurkowania towaru.

Szkolenie: Import z Chin

Import próbek z Chin a cło – o czym pamiętać

Trzeba pamiętać, że towary przywożone lub otrzymywane (nawet bezpłatnie) spoza krajów unijnych podlegają należnościom celnym. Zwolnienie z cła przy imporcie dokonuje się na podstawie art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324). Przy czym jeżeli celnicy odkryją, że próbki przekazane będą do sprzedaży, to importer zapłaci cło i VAT wraz z odsetkami.

Odprawie celnej będą więc podlegały jedynie towary, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone do krajów trzecich. W przypadku importu towarów drogą pocztową, rozliczeniem celnopodatkowym zajmuje się Poczta Polska. Tym samym to na niej spoczywa obowiązek pobrania od podatnika kwoty należności celnych i podatkowych przed wydaniem mu towaru.

Import z Chin w 2021

Przy imporcie próbek z Chin oprócz zwolnienia z cła istnieją przepisy pozwalające na ominięcie również kosztów VAT. Więcej szczegółów w artykule Import próbek z Chin a VAT.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5