Procedura naprawcza

Może się zdarzyć, że nasze towary zostaną zatrzymane przez organ celny ze względu na negatywną opinię wydaną przez inspekcję kontroli. Żeby umożliwić dopuszczenie wyrobów do obrotu stosuje się tak zwaną procedurę naprawczą. Dzięki temu można uzupełnić wszelkie braki formalne (takie jak oznaczenia importera, CE, instrukcje, wymagane dokumentacje i certyfikaty). Poniżej opisujemy na czym polega procedura naprawcza.

procedura naprawcza

Procedura naprawcza – na czym polega?

Wynika z tego, że procedura naprawcza polega przede wszystkim na poprawnym oznaczeniu towaru, czyli naniesieniu oznakowania CE lub tabliczki znamionowej. Tym samym konieczne jest dołączenie prawidłowej deklaracji zgodności. Oprócz tego do towaru dołącza się instrukcję obsługi w języku polskim. Dopuszczenie przez organ celny możliwości podjęcia działań naprawczych odbywa się w ramach tzw. procedur gospodarczych (określonych w art. 84 ust. 1 lit. b WKC). Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych, które zostały zdefiniowane w art. 4 ust. 8 WKC. W przypadku procedury uszlachetniania biernego towary muszą posiadać status celny towarów wspólnotowych. Żeby wprowadzić w życie jedną z procedur gospodarczych, w tym procedurę naprawczą, należy najpierw zdobyć pozwolenie naczelnika urzędu celnego.

Procedura naprawcza – rodzaje

1. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną

Pozwala na przywóz na obszar celny Unii Europejskiej towarów niewspólnotowych, w celu poddania tych towarów procesom przetwarzania (zmieniających ich rodzaj lub stan) oraz na dopuszczenie do obrotu produktów powstałych w wyniku tych procesów (art. 130 WKC). Tę procedurę stosuje się, gdy produkty należy poddać procesowi przetwarzania, aby spełniały wymogi techniczne, obowiązujące przy wprowadzaniu do obrotu na terenie Wspólnoty. W związku z tym na czas trwania procedury naprawczej zostają zawieszone środki polityki handlowej (mają zastosowanie dopiero wobec produktów przetworzonych, przy ich dopuszczeniu do obrotu).

Szkolenie: Import z Chin

2. Procedura składu celnego

Pozwala na umieszczenie w składzie celnym towarów niewspólnotowych (art. 98 ust. 1 WKC). Instytucja składu celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (funkcja zawieszenia płatności). Poza tym towary nieunijne objęte procedurą składowania celnego nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Oprócz tego korzystanie z procedury składu celnego pozwala importerom rozłożyć w czasie płatność należności celno-podatkowych.

Działania w ramach procedury składu celnego

W ramach tej procedury można podejmować jedynie działania, które nie wpływają na zmianę rodzaju produktu, czyli:

Proste czynności, mające na celu zapewnienie przechowania przywożonych towarów w dobrych warunkach w okresie ich składowania, w tym:

 • wietrzenie, mocowanie, suszenie, odkurzanie, proste czynności czyszczenia, naprawę opakowań, naprawę elementów uszkodzonych w trakcie transportu lub składowania, w wypadku gdy chodzi o proste zabiegi, zakładanie lub zdejmowanie okryć ochronnych używanych w transporcie
 • inwentaryzację, pobieranie próbek, sortowanie, przegląd, mechaniczne filtrowanie, sprawdzanie miary i ważenie towarów,
 • usuwanie elementów uszkodzonych lub skażonych,
 • konserwację poprzez pasteryzację, sterylizację, napromieniowanie lub dodawanie środków konserwujących,
 • stosowanie środków zwalczających pasożyty,
 • rekonstrukcję (montaż) towarów do stanu pierwotnego po transporcie,
 • usuwanie korozji.

Zabiegi mające na celu poprawę wyglądu lub jakości handlowej przywożonych towarów: podwyższanie lub obniżanie temperatury, obieranie i usuwanie rdzeni i pestek z owoców, hydratację owoców, dehydratację owoców, odsalanie, czyszczenie i kruponowanie skór, rozcieńczanie lub stężanie płynów, mieszanie towarów tego samego rodzaju i różnej jakości, w celu uzyskania pewnej jakości lub żądanej przez klienta jakości, bez zmiany charakteru towarów, podział lub przycinanie towarów wyłącznie w wypadku prostych zabiegów.

Zabiegi przygotowujące przywożone towary do dystrybucji lub odsprzedaży, w tym:

 • dodawanie towarów albo dodawanie lub zastępowanie składników akcesoriów, o ile takie dodawanie lub zastępowanie jest stosunkowo ograniczone lub służy zapewnieniu zgodności towarów z normami technicznymi, a dotychczasowy rodzaj towarów nie ulega zmianie i nie jest polepszana ich wydajność,
 • pakowanie, rozpakowywanie, przepakowywanie, proste przelewanie i przeładowywanie do kontenerów,
 • umieszczanie, usuwanie i zmienianie znaków, pieczęci, etykiet, metek z ceną lub innych podobnych znaków wyróżniających,
 • wykonywanie prób, ustawianie i uruchamianie maszyn, aparatury i pojazdów, szczególnie w celu kontroli zgodności z normami technicznymi i pod warunkiem, że są to proste zabiegi,
 • krojenie i dzielenie suchych owoców lub warzyw,
 • przeprowadzenie zabiegów antykorozyjnych,
 • matowienie kształtek rurowych w celu przygotowania towarów na niektóre rynki,
 • wyrównywanie fałd lub prasowanie materiałów włókienniczych,
 • dokonywanie zabiegów elektrostatycznych na materiałach włókienniczych.
Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2