Poradniki - Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Informacje podstawowe

Oznakowanie CE wskazuje na zgodność danego produktu z przepisami Unii Europejskiej i w ten sposób ułatwia swobodny przepływ produktów na rynku wspólnotowym. Umieszczając znak CE na wyrobie, producent w Chinach oświadcza na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wymagania prawne w zakresie oznakowania CE. Oznacza to, że dany produkt może być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – 27 państw członkowskich UE i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dotyczy to także produktów wytworzonych w Chinach i sprzedawanych w EOG.

Jednak nie wszystkie produkty z Chin muszą mieć oznakowanie CE. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie kategorii produktów objętych unijnymi dyrektywami szczegółowymi w sprawie oznakowania CE. Oznakowanie CE nie informuje o tym, że produkt został wytworzony w EOG, produkty te mogą zostać wytworzone w Chinach i zaimportowane do Europy. Oznaczenie CE informuję jedynie, że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek i tym samym spełnia obowiązujące wymagania prawne do wprowadzenia go do obrotu handlowego na terenie EOG.

Oznacza to, że chiński producent:

  • sprawdził, czy dany produkt jest zgodny ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami (dotyczącymi np. zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska), zawartymi w dyrektywach dotyczących tego produktu i
  • jeżeli zostało to przewidziane w dyrektywie/dyrektywach, poddał wyrób ocenie notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność (nie jest to zawsze wymagane).

Przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie dokumentacji technicznej, wydanie deklaracji zgodności WE oraz opatrzenie produktu oznakowaniem CE jest obowiązkiem chińskiej fabryki. Importerzy z Chin muszą sprawdzić, czy dany produkt nosi oznakowanie CE i czy wymagana dokumentacja uzupełniająca jest należycie sporządzona przez chińską stronę. Jeżeli produkt jest przywożony z Chin importer musi sprawdzić, czy producent podjął niezbędne kroki i czy jest on w stanie przedstawić odpowiednią dokumentację na żądanie.