Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)

Chcąc rozpocząć swoją przygodę z importem jak i eksportem towarów, nie można bagatelizować spraw związanych z odprawą celną. Każdy towar podlega pod klasyfikację taryfową. Poprawna nomenklatura stanowi zarówno ułatwienie, jak i gwarancję podczas deklarowania należności celnych. Jednak zdarzają się przypadki, gdy określenie kodu taryfy celnej danego towaru okazuje się trudne. Ustalenie właściwego kodu taryfy celnej podpada pod decyzje WIT. Wiążąca Informacja Taryfowa to jedyna oficjalna, wiążąca i bezpłatna informacja o klasyfikacji taryfowej towarów.

Wiążąca Informacja Taryfowa

Decyzje WIT Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

Wydawane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, rozstrzygają o poprawnej klasyfikacji taryfowej towarów. Ważność wydanej decyzji liczona jest od daty jej wydania i trwa przez okres 3 lat. Decyzje WIT uznawane są na terenie całej Unii Europejskiej. Starając się o wydanie WIT, należy pamiętać o wpisaniu we wniosku swojego numeru EORI. Poza tym zaleca się wyszukanie wysokości stawek w systemie ISZTAR lub TARIC.

Wiążąca Informacja Taryfowa

Decyzja WIT ma jednoznacznie określić klasyfikację danego produktu w nomenklaturze taryfy celnej (zapewnia pewność prawną). Odpowiednie przyporządkowywanie produktów przysparza sporo problemów. W zasadzie dla każdej kategorii produktów można znaleźć przykłady towarów, które mogą być kłopotliwe. Dlatego też decyzje WIT najczęściej dotyczą nowych produktów lub takich, które trudno sklasyfikować. Pomagają bowiem uniknąć dyskusji z Urzędem Celnym.

Problem klasyfikacji wiąże się przede wszystkim z nieustannym pojawianiem się na rynku nowych wyrobów. Duże zmiany zauważalne są zwłaszcza w dziedzinie elektroniki (np. drony). Oprócz tego kłopoty często sprawiają oleje i produkty ropopochodne, preparaty chemiczne czy części do komponentów. W tym przypadku wyroby są dość podobne pod względem właściwości z zachowaniem nieznacznie różnej funkcjonalności.

Import z Chin w 2021

Cofnięcie decyzji WIT

Wiążąca Informacja Taryfowa może jednak zostać cofnięta, w sytuacji gdy traci zgodność z interpretacją nomenklatur, wynikających z:

  • not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej (CN)
  • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych
  • opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Czemu warto wystąpić o WIT?

Korzyści z posiadania decyzji WIT:

  • zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie całej UE
  • ułatwia i gwarantuje prawidłowe deklarowanie należności celnych
  • skraca czas odprawy celnej
  • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych
  • można ją wykorzystać przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT (gdzie również stosuje się kod CN)
  • pozwala dokładnie zaplanować wydatki i ułatwia kalkulację przewidywanych zysków (gwarantuje właściwe naliczanie należności celnych).

Kto może się ubiegać o wydanie decyzji WIT?

Wniosek o wydanie WIT może złożyć każdy przedsiębiorca czy podmiot, o ile jego siedziba znajduje się jednym z państw członkowskich UE. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest uzasadniona potrzeba przywozu lub wywozu towarów na obszar Unii Europejskiej.

Opłaty i czas oczekiwania na decyzję WIT

W założeniu usługa jest bezpłatna. Przy korzystaniu z pomocy pełnomocnika konieczne jest jednak uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rachunek Urzędu. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych, urząd wyśle zawiadomienie o potrzebie wpłacenia na podany numer odpowiedniej kwoty.

Na otrzymanie Wiążącej Informacji Taryfowej czeka się maksymalnie 120 dni (od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uzna, że wniosek spełnia wszystkie wymagania, które są niezbędne do wydania decyzji). Z różnych przyczyn zdarza się, że termin ten może zostać przekroczony (jednak nie więcej niż 30 dni). W takiej sytuacji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ma obowiązek wcześniejszego poinformowania o tym wnioskodawcę z jednoczesnym podaniem przyczyn i przewidywanym czasem potrzebnym do wydania decyzji.

Jeśli znasz już kod taryfy celnej towaru i wysokość cła, skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora w celu obliczenia należności celno-skarbowych.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1