Ustawa o podatku VAT – zmiany

W 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ustawy o podatku VAT. Modyfikacje niektórych aktów prawnych mają na celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Zmiany te są szczególnie ważne z punktu widzenia importera i przedsiębiorcy. Zwłaszcza, że wprowadzenie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania importu ma uprościć system podatkowy. Ustawa o podatku VAT – sprawdź jakie nastąpią zmiany.

ustawa o VAT - zmiany

Ustawa o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) – zmiany

1 lipca 2020 roku nastąpiły istotne zmiany przepisu art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług. Według nowych przepisów, najważniejsze modyfikacje przedstawiają się następująco:

  • podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów
  • cały import towarów, objęty uproszczeniami celnymi oraz objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach będzie mógł zostać objęty rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej

Rozliczenie podatku – potrzebne dokumenty

Wszyscy czynni płatnicy podatku VAT, którzy przedstawią naczelnikowi urzędu celno-skarbowego poniższe dokumenty mogą skorzystać ze zmian w rozliczeniu podatków:

  • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
  • potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Przy czym wydanie stosownych pism musi datować nie wcześniej niż 6 miesięcy przed faktycznym dokonaniem importu. Dodatkowo od płatników wymaga się dokonania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Ustawa o podatku VAT a przedstawiciele

Nowe prawo nakłada na podatników obowiązek korzystania z przedstawicieli celnych w celu rozliczenia VAT w deklaracji. Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli podatnik wybrał rozliczenie kwoty podatku z tytułu importu w deklaracji i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, będzie miała zastosowanie odpowiedzialność solidarna podatnika i działającego na jego rzecz przedstawiciela bezpośredniego i pośredniego.

Oznacza to, że jedynie podatnicy o statusie upoważnionego przedsiębiorcy (art. 38 unijnego kodeksu celnego) lub posiadający pozwolenie na stosowanie uproszczenia (art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego) nie muszą dokonywać zgłoszenia przez przedstawiciela celnego. Spełniających te warunki przedstawicieli działających na rzecz podatnika nie obowiązuje również konieczność uiszczenia opłaty podatku wraz z odsetkami w sytuacji, gdy podatnik nie dopilnował formalności.

Bezpłatna konsultacja

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, na który od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie wpłacał do urzędu skarbowego PIT, CIT i VAT. Dotyczy to również odsetek za zwłokę powstałych od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty wynikające z wystosowania upomnienia. Natomiast zwroty nadpłat mają być realizowane na dotychczasowych zasadach.

W praktyce oznacza to, że należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT będą płacone zawsze na ten sam rachunek (przypisany konkretnej osobie lub firmie). Wygenerowanie numeru mikrorachunku jest możliwe w dowolnej chwili za pomocą stony podatki.gov.pl, następująco:

  • za pomocą numeru PESEL jest możliwe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są płatnikami VAT
  • numerem NIP dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, płatników VAT, osób fizycznych nieobjętych rejestrem PESEL, które są podatnikami na podstawie odrębnych przepisów (na przykład cudzoziemców).

Pakiet Przyjazne Prawo – prawo do popełnienia błędu

Od 1 stycznia 2020 r. zaczął obowiązywać Pakiet Przyjazne Prawo (PPP). Wprowadzane zmiany uwzględniają między innymi prawo do popełnienia błędu (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna) przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Okazuje się, że kary nie będą naliczane natychmiastowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. Zamiast tego przedsiębiorca ma otrzymać pouczenie. Jednak pod warunkiem usunięcia naruszeń wraz ze skutkami w wyznaczonym wyznaczonym przez organ terminie.

Taki stan rzeczy będzie obowiązywał przedsiębiorcę przez rok od dnia podjęcia przez niego działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ustawa o VAT – zmiany 2020 a rozliczanie importu

Zmiana ustawy o podatku VAT zakłada również, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Poprawka dotyczy art. 99 ustawy o VAT, w 2020 roku składanie deklaracji kwartalnych przez podatników będzie dopuszczalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Zmiana stawek VAT

Od 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%. Wprowadzone zmiany do ustawy VAT mogą oznaczać konieczność dostosowania stosowanej obecnie stawki VAT.

Do tej pory stosowano Polską Klasyfikację Towarów i Usług z 2008 roku. W celu uproszczeniu rozliczeń klasyfikacja towarów ma być dokonywana na podstawie Nomenklatury Scalonej. Oznacza to, że ta sama stawka opodatkowania będzie dotyczyła wyrobów zaliczanych do tego samego działu produktów.

Szkolenie: Import z Chin

Kogo dotyczy split payment

Split payment lub inaczej mechanizm podzielonej płatności, ma na celu uszczelnić system, zapobiegać oszustwom podatkowym i zwiększyć dochody budżetu państwa. W praktyce wartość płatności elektronicznej ma być rozdzielona na kwotę netto (kwota wysyłana na konto rozliczeniowe sprzedawcy) i podatek VAT (kwota wysyłana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy, czyli rachunek VAT). Split payment ma zastosowanie względem podatników VAT:

  • którzy sprzedają lub nabywają towary lub usługi określane jako wrażliwe (wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług)
  • których wartość brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł.

Split payment – zmiany 2020

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli zapłacisz za fakturę przekraczającą 15 tys. zł oznaczoną wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” bez użycia specjalnego komunikatu przelewu lub na rachunek inny niż podany w Wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) nie będzie możliwości zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku dokonania zapłaty na rachunek, który nie widnieje w Wykazie istnieje możliwość uniknięcia sankcji. Należy w ciągu 3 dni od dnia dokonania płatności poinformować o zaistniałej sytuacji naczelnika urzędu skarbowego.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3