Ubezpieczenie importera

W handlu zagranicznym istnieje ryzyko specyficzne, ponieważ jest ono ściśle związane z działalnością podmiotu i możliwością nieosiągnięcia zamierzonego celu. Importer może ponieść ryzyko na każdym etapie realizacji dostawy. W świetle prawa Unii Europejskiej, za wady produktu importer odpowiada tak samo jak producent. Aby uchronić się przed stratami, niektórzy przedsiębiorcy postanawiają zainwestować w ubezpieczenie importera.

Ubezpieczenie importera

Ubezpieczenie importera

Ubezpieczenie importera jest jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest uzasadnione po przejściu całego procesu decyzyjnego i skalkulowania potencjalnego ryzyka (strat). Ubezpieczenie ma na celu złagodzić skutki ryzyka.

Przed czym importer może się ubezpieczyć?

Importerzy, którzy zawierają umowę ubezpieczenia, powinni wziąć pod uwagę następujące ryzyka:

 • związane z niewywiązywaniem się kontrahentów z umów
 • związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem
 • związane z płatnościami (fluktuację walut, dokonanie przelewu itp.)
 • zaginięcie bądź uszkodzenie/zniszczenie towaru podczas transportu
 • opóźnienia w portach i terminalach
 • wygenerowanie zaległych należności celnych i odsetek od nich
 • wydłużenie czasu przechowywania towaru w magazynie celnym.

Straty dla importera przed wprowadzaniem na rynek produktu mają najczęściej postać opóźnień dostaw oraz braków ilościowych.

Szkolenie: Import z Chin

Gestia ubezpieczeniowa towaru

Przy transporcie cargo zalecaną formą ochrony przed stratami jest ubezpieczenie ładunku. Ubezpieczenie cargo może pokryć eksporter lub importer. Ustalić, kto opłaca ubezpieczenie, można poprzez skorzystanie z jednej z Międzynarodowych Reguł Handlu (Incoterms). Według najnowszych Incoterms 2020, nabywca pokrywa koszty ubezpieczenia w zasadach CFR, FCA, FAS, FOB.

Ochrona ubezpieczeniowa importera z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC)

Zdarzają się przypadki, gdy użytkownik produktu finalnego (np. konsument) otrzymuje wadliwy towar i postanawia podjąć się działań prawnych. Według zasad, sprzedawca (producent, importer) ponosi odpowiedzialność za wadliwe produkty. Wady produktów mogą być:

 • konstrukcyjne (błędy projektowe)
 • instrukcyjne (brak oznaczeń, znaczące błędy w instrukcji obsługi)
 • produkcyjne (związane z procesem i technologią wykonania).

Ubezpieczenie OC za produkt jest zazwyczaj rozszerzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej importera. Chroni on przed stratami w przypadku, gdy wprowadzony do obrotu produkt stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających i otoczenia.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?

 1. Zakres odpowiedzialności – koszt fachowych ekspertyz (pracy rzeczoznawców), pokrycie kosztów działań zmniejszających rozmiar szkody, odszkodowanie wynikające z działania procesowego (orzeczenia sądowego/ugody).
 2. Przedmiot ochrony – szkody majątkowe i osobowe, rzadko karne odszkodowania.
 3. Zasięg terytorialny – ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w Polsce, Unii Europejskiej czy na całym świecie?
 4. Wyłączenie ochrony – towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • produkty wprowadzone bez ważnego atestu oraz przed zakupieniem ubezpieczenia
  • wycofanie wadliwej partii towaru (w zakres wchodzą koszty wezwań, transportu, składowania, konfekcjonowania i utylizacji; product recall ma formę osobnej polisy)
  • wady produktu, które wykryto przed sprzedażą
  • produkty użytkowanie niezgodnie z ich przeznaczeniem
  • konsekwencje wynikające z utraty reputacji
  • i inne sytuacje.

Wpadki mogą zdarzyć się każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od jego doświadczenia i wybranych kontrahentów. Inwestycja w specjalistyczną polisę ubezpieczeniową zamortyzuje ewentualne koszty i straty w przypadku zaistnienia niepożądanej sytuacji.

Przed importem do UE zalecamy zapoznać się z dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu oraz dyrektywą dotyczącą odpowiedzialności za produkty wadliwe i dopilnować, by sprowadzane produkty były zgodne z wymaganiami na rynku.

Zabezpiecz swoją transakcję weryfikując dostawcę i podpisując kontrakt handlowy regulujących kwestie gwarancji i reklamacji towaru.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2