Rozporządzenie CLP

Importując towary z Chin lub innych państw do Unii Europejskiej, jedną z najistotniejszych kwestii jest zapoznanie się z wymaganiami rynku docelowego. Jednym z wymogów obowiązujących państwa należące do Wspólnoty jest rozporządzenie CLP. Dotyczy ono klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin. Omawiamy czym dokładnie jest rozporządzenie CLP i z jakimi obowiązkami się ono wiąże.

Rozporządzenie CLP

Co to jest rozporządzenie CLP?

CLP to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, którego celem jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska. Ma ono również zapewnić swobodny przepływ substancji chemicznych, mieszanin i wyrobów poprzez ujednolicenie systemu ich klasyfikacji, oznakowania i pakowania. Rozporządzenie zobowiązuje zatem producentów, importerów i dalszych użytkowników do odpowiedniej klasyfikacji, oznakowania i zapakowania produktu zanim trafi on na rynek.

Rozporządzenie CLP dotyczy

 • substancji i mieszanin, które zostały zakwalifikowane jako stwarzające zagrożenie (zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP)
 • mieszanin zawierających jedną lub większą liczbę substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej określoną wartość progową
 • produktów będących substancjami wybuchowymi.

Rozporządzenie to ustala kryteria elementów oznakowania, jakimi są piktogramy, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i sposoby zapobiegania, reakcje, sposób przechowywania i utylizacji substancji w zależności od klasy i kategorii zagrożenia.

Szkolenie: Import z Chin

Co powinno znaleźć się na etykiecie zgodnie z CLP?

Każdy produkt podlegający pod rozporządzenie CLP musi posiadać czytelną etykietę. Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia, powinna być ona sporządzona w językach urzędowych państw członkowskich UE, do których kierowany jest towar. Należy przymocować ją trwale do opakowania w jednym lub kliku miejscach.

Na etykiecie zgodnej z CLP muszą znaleźć się

 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy
 • nominalna ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (jeśli ilość ta nie została podana nigdzie indziej na opakowaniu)
 • identyfikatory produktu
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (stosowne oznaczenia)
 • hasła ostrzegawcze (wyrazy wskazujące na odpowiedni stopień zagrożenia, np. niebezpieczeństwo, uwaga)
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • zwroty określające środki ostrożności
 • informacje uzupełniające wymagane na mocy innych przepisów.

Rozporządzenie CLP – Procedury

1. Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Klasyfikację i oznakowanie określonych substancji niebezpiecznych ujednolicono, aby umożliwić odpowiednie zarządzanie ryzykiem na terenie całej Unii Europejskiej. Wyłącznie państwa członkowskie mają prawo do składania propozycji weryfikacji harmonizacji, a także wniosków o zharmonizowaną klasyfikację oraz oznakowanie. Dotyczy to wytwórców, importerów i dalszych użytkowników substancji.

2. Zgłoszenie klasyfikacji i elementów oznakowania

Producenci i importerzy danej substancji mają obowiązek zamieszczenia informacji o jej klasyfikacji oraz oznakowaniu w wykazie C&L.

3. Zgłoszenie informacji o mieszaninach

W Unii Europejskiej obowiązuje również wymóg przekazania informacji o mieszaninach, aby mogły one zostać wykorzystane w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia. Należy także wygenerować 16-znakowy niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI). Umożliwia on personelowi medycznemu w państwach członkowskich dostęp do niezbędnych danych o substancji. Kod ten musi znaleźć się na etykiecie substancji niebezpiecznej.

4. Alternatywne nazwy rodzajowe w mieszaninach

Dostawcy mają prawo zażądać stosowania alternatywnej nazwy rodzajowej substancji zawartej w mieszaninie. W ten sposób mogą zachować poufność rodzaju swojej działalności gospodarczej. Jeśli wniosek o alternatywną nazwę zostanie zatwierdzony przez Europejską Agencję Chemikaliów – ECHA, będzie on obowiązywać we wszystkich krajach należących do UE.

Import z Chin w 2021

Rozporządzenie CLP – Wykaz C&L i oznakowanie

Odpowiednie oznakowanie substancji podlegających pod rozporządzenie CLP odbywa się na podstawie klasyfikacji zgodnej z wykazem C&L. Zawiera on listę zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, o których informacje przekazali producenci i importerzy, wraz z ich klasyfikacją. Obejmuje także wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Dostęp do wykazu zapewnia ECHA. Za jego pomocą można sprawdzić między innymi odpowiednie oznaczenie dla danej substancji. Będzie się ono różniło w zależności od rodzaju i stopnia zagrożenia.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące piktogramy wraz z rodzajem zagrożenia, jakiego dotyczą:

Zagrożenia dla zdrowia

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia dla środowiska

Zagrożenia dla środowiska

Różne oznaczenia dotyczą innych klas zagrożeń, które zostały wyznaczone na podstawie zawartości określonej substancji. Z tego względu, aby dobrać właściwy piktogram do mieszaniny, należy również znać dokładną ilość zawartych w nich substancji.

Klasa zagrożeńPodstawowe wartości graniczne
Toksyczność ostra:
– Kategoria 1 – 3
– Kategoria 4

0,1%
1%
Działanie żrące/drażniące na skórę 1%
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 1%
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego
– toksyczność ostra Kategoria 1
– toksyczność przewlekła Kategoria 1
– toksyczność przewlekła Kategoria 2 – 4

0,1%
0,1%
1%

Rozporządzenie REACH a CLP

Omawiając regulacje dotyczące substancji chemicznych, warto również wspomnieć o rozporządzeniu REACH. Nakłada ono na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia określonych rodzajów towarów do bazy danych REACH. Tak jak w przypadku rozporządzenia CLP, jego celem jest ochrona ludzkiego zdrowia i środowiska, poprzez eliminację zagrożenia wytwarzanego przez chemikalia. Dotyczy ono różnego typu produktów, w tym między innymi elektroniki, maszyn, mebli, czy odzieży.

Rozporządzenie CLP – podsumowanie

Rozporządzenie CLP odnosi się do substancji, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub środowiska. Wprowadza ujednoliconą klasyfikację takich substancji lub mieszanin oraz reguluje sposób ich oznakowania i opakowania. Przede wszystkim ma na celu dostarczać dane niezbędne do zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom poprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności. Zgodnie z rozporządzeniem każda taka substancja musi zostać we właściwy sposób sklasyfikowana, oznakowana, etykietowana oraz zapakowana.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2