MRN – co to jest?

W przypadku międzynarodowych przewozów tranzytowych codziennie transportowi podlega ogromna liczba towarów. W celu kontroli tranzytu opracowano system nadawania numeru ewidencyjnego, na podstawie którego możliwe staje się jednoznaczne zidentyfikowanie sprawy. Przy rejestracji w urzędzie celnym wyjścia nadawany jest numer identyfikacyjny MRN (Movement Reference Number). Stanowi potwierdzenie przejścia procedur wywozu. Drukuje się go pod postacią kodu paskowego i umieszcza na dokumencie TDT, który załącza się do przewożonych towarów. Tym samym od momentu rozpoczęcia do zakończenia operacji tranzytu w systemie NCTS korzysta się z numeru MRN.

MRN

Znaczenie numeru MRN

Numer MRN jest niezbędny podczas procedury ECS. Uprawnia do skorzystania z usług urzędu celnego, który przyjmuje zgłoszenia celne wywozowe. Następnie sprawdzony dokument zostaje przesłany do zgłaszającego. Po przedstawieniu towaru zgłoszenie, które zostało rozpatrzone pozytywnie zostaje przyjęte przez organ celny. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN. Wnioskodawca otrzymuje komunikat IE-528. Oznacza to, że przyjęto zgłoszenie i że przyznano numer MRN.

Oprócz tego umożliwia śledzenie wywozu w przebiegu międzynarodowych procedur transportu. W okresie 100 dni pozwala na nadzór nad niemal 3 milionami operacji tranzytowych miesięcznie. Niestety system nie jest idealny. Codziennie w nocy przeprowadza się aktualizację baz danych. Dlatego też niemożliwy staje się podgląd  operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym.

Na czym polega system NCTS

New Computerised Transit System to informatyczny system odpowiedzialny za obsługę zewnętrznej i wewnętrznej procedury tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT. Elektronicznej formie zgłoszeniowej podlegają tranzyty opierające się na dokumencie SAD.

Skomputeryzowana wspólna procedura tranzytowa dotyczy przede wszystkim transportu drogowego. Tranzyty w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym oraz procedury tranzytowe prowadzone na podstawie Konwencji TIR i Konwencji ATA zostały z niego wyłączone (oprócz przewozów tranzytowych morskich i lotniczych zrealizowanych na podstawie dokumentu SAD).

Szkolenie: Import z Chin

Dokument SAD

W przypadku realizowania formalności związanych z procedurami celnymi wykorzystuje się Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD). Pełni on funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów nie należących do Unii Europejskiej. Powodem takiej sytuacji jest zlikwidowanie 1 maja 2004 roku granic wewnętrznych.

Zgłoszenia celnego można dokonać w formie pisemnej za pomocą formularza SAD bądź drogą elektroniczną przez numer MRN. Jednakże obecnie zgłoszenia celne bez względu na rodzaj procedury dokonywane są tylko drogą elektroniczną. Formę pisemną wykorzystuje się jedynie w procedurze importu dokonywanego przez osobę fizyczną.

Oprócz tego warto pamiętać, że podczas odprawy celnej na granicy importer podaje w dokumencie SAD numer kontyngentu, o który się ubiega. Następnie w urzędzie celnym może uzyskać informację o przydzieleniu kontyngentu.

Jak powinna przebiegać odprawa celna?

  • zgłoszenie towaru do procedury wywozu (komunikat IE515: zgłoszenie celne w ECS),
  • urząd celny przyjmuje zgłoszenie
  • przesłanie do agencji celnej przez urząd celny numeru ewidencyjnego operacji wywozowej (komunikat IE528: przyjęcie zgłoszenia i nadanie numeru MRN)
  • kontrola towaru
  • zwolnienie towaru do procedury wywozu
  • wygenerowanie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego, tzw. EAD (komunikat IE529: zwolnienie do procedury wywozu wraz z EAD),
  • towar uzyskuje zgodę na opuszczenie obszaru celnego Polski
  • zwolnienie kontenera w systemie ESC
  • zamknięcie eksportu przez urząd celny dokonujący wyprowadzenia
  • przesłanie przez agencję celną dokonującą odprawy celnej eksporterowi komunikatu potwierdzające wyprowadzenie towaru
ShipHub