Incoterms 2020 FAS

FAS (Free Alongside Ship) jest jedną z reguł Incoterms 2020, która dotyczy wyłącznie transportu morskiego lub śródlądowego. Należy do grupy F, co oznacza, że sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar do uzgodnionego miejsca załadunku. Następnie wszelkie opłaty i ryzyko związane z przewozem ponoszone są przez importera. Przedstawiamy regulację FAS oraz dokładny zakres obowiązków i kosztów obu stron wymiany handlowej.

Incoterms 2020 FAS

Czym są reguły Incoterms 2020?

Incoterms 2020 to zbiór regulacji opracowany przez Międzynarodową Izbę Handlową, służący do usprawnienia procesu sprzedaży i transportu towarów. Wyznaczają one dokładny podział obowiązków oraz wszelkich ponoszonych opłat między obie strony wymiany handlowej.

Reguły Incoterms 2020 ustalają, która ze stron będzie odpowiedzialna za zorganizowanie transportu oraz odprawy celnej. Wskazują również moment przeniesienia ryzyka z osoby sprzedającej na kupującą, czyli zakres odpowiedzialności za towar. Stosowanie tych reguł jest fakultatywne i obowiązuje wyłącznie w przypadku uzgodnienia tej kwestii przez eksportera oraz importera.

Reguła FAS (Free Alongside Ship) – podział obowiązków

Na podstawie regulacji FAS sprzedający jest zobowiązany zorganizować transport towaru do wyznaczonego portu załadunku. Od momentu przekazania ładunku uiszczenie wszelkich opłat, a także ryzyko przewozu przechodzą na kupującego. Odpowiedzialny jest on również za dopełnienie formalności związanych z importem oraz tranzytem.

Przybliżamy dokładny podział obowiązków oraz kosztów przy wykorzystaniu reguły FAS:

Podział kosztów

Sprzedający ponosi koszty:

 • związane z dopełnieniem formalności eksportowych, a więc: cła, podatki, nabycie licencji eksportowej, poświadczenie bezpieczeństwa na wywóz oraz inne opłaty za uzyskanie wszelkich oficjalnych zezwoleń
 • doręczenia importerowi dowodu dostarczenia ładunku zgodnie z umową
 • związane z przewozem towarów do momentu ich dostarczenia do portu
 • pokrywające czynności kontrolne, takie jak: kontrola jakości oraz ważenie towaru, liczenie, pomiar, a także odpowiednie oznakowanie opakowania

Kupujący ponosi koszty:

 • związane z dopełnieniem formalności importowych i tranzytem, a więc: cła podatki, nabycie licencji importowej, poświadczenie bezpieczeństwa na wwóz oraz inne opłaty za uzyskanie wszelkich oficjalnych zezwoleń
 • dotyczące uzyskania dokumentu przewozowego
 • dodatkowe związane z niewywiązaniem się z warunków umowy
 • związane z zawarciem umowy przewozu
Szkolenie Online: Import z Chin

Podział obowiązków

Do obowiązków sprzedającego należy:

 • dostarczenie ładunku wraz z fakturą handlową zgodnie z warunkami umowy zawartej między stronami sprzedaży
 • dostarczenie towarów wzdłuż burty statku w ustalonym terminie oraz we wskazanym przez importera porcie
 • poinformowanie kupującego o dostarczeniu towarów z odpowiednim wyprzedzeniem
 • przekazanie kupującemu dowodu dostarczenia towaru; jeśli takim dowodem jest dokument przewozowy, to sprzedający musi pomóc importerowi w jego uzyskaniu, na jego prośbę, koszt oraz ryzyko
 • udzielenie kupującemu pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych podczas importu oraz tranzytu, na jego prośbę, koszt oraz ryzyko
 • odpowiednie opakowanie oraz oznakowanie towarów
 • stosowanie się do wszelkich wymogów bezpieczeństwa dotyczących transportu aż do dostawy towarów osobie kupującej

Do obowiązków kupującego należy:

 • uzyskanie pozwolenia na wwóz oraz dopilnowanie wszelkich formalności celnych związanych z tranzytem i przywozem towaru
 • zawarcie umowy przewozu z ustalonego portu, chyba że jest ona zawarta przez sprzedającego (na koszt i ryzyko kupującego)
 • poniesienie wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów od momentu dostarczenia ich do wyznaczonego miejsca przez sprzedającego
 • udzielenie sprzedającemu pomocy w uzyskaniu dokumentów niezbędnych przy eksporcie, na jego prośbę, koszt oraz ryzyko
 • poinformowanie sprzedawcy o wszelkich wymogach bezpieczeństwa związanych z transportem, nazwą statku, miejscem załadunku oraz ewentualnym terminie dostawy ustalonym w umowie
FAS - koszty i obowiązki

O czym należy pamiętać przy wyborze Incoterms 2020 FAS?

Korzystając z reguły FAS, istotne jest jak najdokładniejsze określenie miejsca załadunku towarów na statek w wyznaczonym porcie wysyłki. Opłaty manipulacyjne, a także transport ładunku z nadbrzeża lub barki może się bowiem różnić w zależności od portu. Dostawę towaru uznaje się za zakończoną po umieszczeniu go przez eksportera obok wyznaczonego przez kupującego statku. Od tego momentu poniesienie wszelkich kosztów oraz ryzyka należy do obowiązku importera.

Należy również pamiętać, że sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów wraz z fakturą handlową zgodnie z warunkami umowy. Wszelkie objęte umową dokumenty mogą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej. Ponadto, reguła FAS nie nakłada obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia. 

FAS a inne reguły Incoterms 2020

Inną regułą Incoterms dotyczącą transportu wodnego, również z grupy F, jest FOB (Free on Board). W przypadku FOB osoba kupująca ponosi ryzyko od momentu nadania towaru przez sprzedającego. Eksporter zobowiązany jest ponieść koszty ubezpieczenia oraz transportu towaru wyłącznie do portu nadania. Odpowiedzialność za opłaty związane z dostarczeniem ładunku do portu docelowego ciąży na kupującym.

FOB - koszty i obowiązki

Jeśli przekazanie towarów przewoźnikowi następuje przed umiejscowieniem ich obok burty statku, zaleca się stosowanie reguły FCA (Free Carrier). W przeciwieństwie do FAS, odnosi się ona do wszystkich rodzajów transportu. Ładunek uznaje się za dostarczony w momencie załadowania na środek transportu zorganizowany przez osobę kupującą. Od tej chwili ryzyko oraz wszelkie koszty ponosi importer.

FCA - koszty i obowiązki

Wykorzystanie reguł Incoterms 2020 nie jest obowiązkowe do dokonania wymiany handlowej i odbywa się wyłącznie za zgodą obu jej stron. Zaleca się jednak ich znajomość, ponieważ dokładny podział obowiązków oraz kosztów znacznie wpływa na ułatwienie transakcji między sprzedającym a kupującym. W celu dokładnego zapoznania się z regułami Incoterms 2020, zachęcamy do pobrania naszego darmowego poradnika na ich temat.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8